Høringssvar fra Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Dato: 17.12.2020

Innledning

Det vises til høringsbrev og –notat av 28.09.2020 med frist den 21.12.2020. I det følgende gis bemerkninger og innspill på vegne av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU).

Behandling av forslagene i høringsnotatet

Punkt 1.2.5 Utvikling av faglige anbefalinger

NUBU ønsker å understreke betydningen av at de faglige anbefalingene som utvikles inneholder kunnskapsbaserte og godt dokumenterte metoder, samt at det må tas hensyn til at disse metodene har gode implementeringsstrategier.

Punkt 3.5.1 Krav om opplæring

NUBU støtter forslaget om å forskriftsfeste krav om opplæring av fosterhjemmet. Det er viktig at alle hjem mottar grunnleggende opplæring i det å være fosterhjem – fortrinnsvis før plassering. Barn og unge som plasseres i fosterhjem kan ha svært ulik alder, væremåter, utfordringer/behov og styrker. Krav om opplæring må derfor ses i sammenheng med oppfølging etter plassering. Det er grunn til å anta at oppfølgingen i etterkant i mange tilfeller vil være viktigere enn opplæring i forkant, for å sikre at plasseringen blir så god som mulig for både barnet og fosterhjemmet.

Punkt 4.3 Plikt til å dokumentere vurderingen av om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem

NUBU støtter forslaget om å forskriftsfeste krav om dokumentasjon av vurderingen av om noen i familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem. Det bør også tydeliggjøres hvilke momenter en slik vurdering og dokumentasjon bør inneholde.

Punkt 5.3. Ansvar for godkjenning av fosterhjem

NUBU støtter forslaget om at omsorgskommunen skal ha ansvar for godkjenning av fosterhjem. Det fremstår hensiktsmessig at kommunen med ansvar for plasseringen, og som kjenner barnet best, også skal ha ansvar for godkjenning av fosterhjemmet. Likeledes støttes forslaget om at omsorgskommunen skal ha plikt til å undersøke forhold ved fosterhjemmet med fosterhjemskommunen når plassering skjer utenfor omsorgskommunen. Dette for å sikre at eventuell viktig informasjon om fosterhjemmet blir belyst ved vurderingen av hvorvidt fosterhjemmet skal godkjennes.

Punkt 6.3. Oppfølging av fosterhjem

Både barn som er plassert i fosterhjem og fosterforeldre er svært heterogene grupper. Fosterbarn kan ha svært ulike behov med bl.a. stort sprik i alder, psykiske, emosjonell, kognitiv og sosial fungering. Fosterhjem kan ha svært ulike forutsetninger for å møte disse behovene. En god oppfølging av fosterhjem og fosterbarn fordrer bred og sammensatt kompetanse hos de som har ansvar for oppfølgingen.

NUBU støtter forslaget om at det utarbeides faglige standarder for hva som er forsvarlig oppfølging. Etter NUBUs oppfatning bør det også vurderes å forskriftsfeste et krav om dokumentasjon av vurderinger knyttet til oppfølgingsbehov og evaluering av gjennomført oppfølging. Dette vil kunne sikre at behovet for oppfølging blir vurdert og at effekten eller nytten av oppfølging evalueres.

Videre mener NUBU at det er viktig å opprettholde et minimumskrav til antall besøk for å sikre at dette prioriteres, selv om det utvikles standarder for faglig forsvarlig oppfølging. Vurderinger av hvorvidt oppfølgingen har vært av tilstrekkelig kvalitet vil nødvendigvis måtte inneholde aspekter av skjønn, mens oppfyllelse av minimumskrav til antall oppfølgingsmøter er mer objektivt. Det å også ha enkelte mer objektive mål kan være viktig i kommunens egenkontroll, og ved tilsyn. Manglende oppfyllelse av minimumskrav vil ofte kunne innebærer at det er grunn til å undersøke skjønnsmessige kriterier mer inngående. Det nevnes i denne sammenheng at oppfølging kan være nyttig også dersom fosterhjemsplasseringen fungerer svært godt, bl.a. ved å tydeliggjøre og forsterke hva som fungerer, hvorfor det fungerer, og hvordan man skal sikre at det fortsetter å fungere.

Avslutning

Norsk og internasjonal forskning har vist at fosterhjemsbarn gjennomgående er en gruppe i stor risiko for mange negative livsutfall. Det er derfor et klart behov for å forøke å forbedre den hjelpen og støtten som et fosterhjem kan gi. NUBU anser at den foreslåtte endringen av forskrift for fosterhjem kan være et skritt i denne retningen.

Med vennlig hilsen

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)