Høringssvar fra Læringsnettverket på Nedre Romerike ( Nittedal, Aurskog-Høland, Rælingen, Lillestrøm, Lørenskog)

Dato: 17.12.2020

Høringsnotat om endringer i forskrift om fosterhjem

· Krav om at fosterforeldrene skal ta imot opplæring

P.d.d. er det Pride-opplæring som er en grunnopplæring i å bli fosterhjem. Læringsnettverket mener det er helt sentralt at fosterforeldre mottar grunnopplæringen før fosterbarnet flytter inn og at det blir et krav i forhold til godkjenning av hjemmet. Fosterforeldrene må gjennom en grundig prosess forut for fosterhjemsplasseringen hvor fokuset er på fosterforeldrene. Dette tilsier at familien står foran en ekstraordinær utfordring hvor det er viktig at de er godt forberedt på de utfordringene som kan oppstå. Ved å innføre et krav om at alle deltar på slik opplæring vil kommunen sikre seg at fosterhjemmet har fått nødvendig kunnskap om utfordringer som kan oppstå i en plassering. Slik vi ser det er intensjonen med forslaget godt, men vi ser også noen utfordringer. Som flere har understreket vil det være behov for unntak ved f.eks. akuttplasseringer og nettverkverksplassering. I en hektisk akutt situasjon som innebærer raske avgjørelser i forhold til plasseringer vil slike krav være umulig å gjennomføre. Læringsnettverket mener at det kan bli vanskelig med direkte plasseringer i slekt- og nettverk dersom man ikke kan ha unntak fra kravet om gjennomgått grunnopplæring.

Læringsnettverket mener det er viktig at det er et godt faglig kvalitetssikret kompetansetilbud hvor det samme tilbudet gis i hele landet. Dette er viktig fordi kommunene har barn plassert i ulike deler av landet og for at videre veiledning skal kunne bygge på grunnopplæringen må dette være en felles standard norm på opplæringen.

· Plikt til å dokumentere vurderingen av om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem

Læringsnettverket er enig med departementet i at det bør være plikt til å dokumentere vurderingen av om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem. Læringsnettverket ønsker en veileder på hvordan dette bør dokumenteres i hver enkelt sak.

· Ansvaret for godkjenning av fosterhjem legges til omsorgskommunen

Læringsnettverket er helt enig med departementet i at omsorgskommunen skal godkjenne fosterhjem selv. Dette har stort sett vært praksisen også i dag. Delt ansvar mellom omsorg og fosterhjemskommunen medfører ekstra arbeid ved at vi med dagens ordning må innhente skriftlig tillatelse fra omsorgskommunen for å få tillatelse til å godkjenne selv. Det er likevel viktig at barneverntjenesten opprettholde nåværende praksis med å innhente opplysninger fra omsorgskommunen.

· Krav om at oppfølgingen skal være helhetlig og tilpasset det enkelt barn og fosterforeldre

Læringsnettverket er enig med departementet i at krav om oppfølgingen skal være supplement til det minste oppfølgingskravet. Læringsnettverket foreslår at det lovfestes krav til bruk av arbeidsplan som et supplement til endelig omsorgsplan. Arbeidsplanen skal sikre oppfølging av barnets behov ut fra barnets vekst og utvikling og en dokumentasjon av denne.