Høringssvar fra BarnsBeste, SSHF

Dato: 14.12.2020

Høringsuttalelse fra BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Sak: Endringer i forskrift om fosterhjem.

Vi viser til høringsnotat av 30.10.20 fra Barne- og familiedepartementet.

BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Vi arbeider for at barn som pårørende og deres familier skal få den oppfølgingen de har behov for. Barn og unge (0-18 år) er pårørende/etterlatte når foreldre eller søsken opplever helseproblemer eller dør. Ovennevnte vil være utgangspunktet for BarnsBestes høringsuttalelse.

BarnsBeste ønsker å berømme Barne- og familiedepartementet for forslaget om endring av forskrift om fosterhjem. I denne høringsuttalelsen velger vi å gi oppmerksomhet til følgende punkt:

Oppfølging av barn som pårørende i fosterhjem

BarnsBeste mener at barn som har foreldre med sykdom, og som er flyttet i fosterhjem har behov for å sikres oppfølging som barn som pårørende. Selv om barn flyttes fra sine foreldre, kan barna fremdeles bekymre seg for sine foreldre. Forskning innen rusfeltet viser at barn som er pårørende, og som bor i fosterhjem, ikke får den nødvendige oppfølging de er i behov av (Wangensteen, 2019).

Barn har behov for å skape sammenheng og mening i sine liv. De har behov for å få informasjon og kunnskap om foreldres sykdom, også etter at de er flyttet ut av hjemmet. Helsepersonell loven § 10 a viser til at helsepersonell skal bidra til å ivareta behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn kan ha som følge av at barnets foreldre eller søsken er pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig sykdom eller skade (Helsedirektoratet, 2017). Denne plikten påligger også i de tilfeller hvor pasienten ikke lengre har den daglige omsorgen for barnet. I denne sammenheng ønsker BarnsBeste også å minne om fokus på å følge opp fosterfamiliens biologiske barn dersom fosterbarnet har egne helseutfordringer.

BarnsBeste ber om at det i veiledning av fosterforeldre skal være fokus på å følge opp barn som pårørende i fosterhjem, slik at barna sikres den informasjon og kunnskap de har behov for ut fra sitt ståsted. Slik ordningen er i dag, mener vi det er for tilfeldig hvem som tar dette ansvaret. Dette mener BarnsBeste er uheldig. Vi mener at ved å sikre barnet nødvendig oppfølging vil det kunne være med å bidra til bedret psykisk helse hos barnet.

BarnsBeste takker for muligheten til å gi høringsinnspill og bidrar gjerne ved behov for ytterligere informasjon.

Lykke til i videre arbeid.

BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Siri Gjesdahl, leder Mary-Ann Esperaas, fagrådgiver

(elektronisk signert) (elektronisk signert)

Kilder:

Turid Wangensteen, Jørgen Gustav Bramness, Astrid Halsa. Growing up with parental substance use disorder: The struggle with complex emotions, regulation of contact, and lack of professional support. Child & Family Social Work. 2018;1–8. DOI: 10.1111/cfs.12603

Helsedirektoratet. (2017). IS-2587 Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet Retrieved from https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder