Høringssvar fra Barnevernleder

Dato: 21.12.2020

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune - forslag til endring i forskrift om fosterhjem

Oppvekstutvalget i Fredrikstad kommune behandlet forslaget i møte 17.12.2020 og vedtok følgende høringsuttalelse:

Departements foreslår at det inntas et krav i fosterhjemsforskriftenes § 3 om at opplæringen til fosterforeldre skal være i tråd med nasjonale, faglige anbefalinger. Fredrikstad kommune støtter dette forslaget.

Ved å følge de faglige anbefalingene utarbeidet av bufdir, kvalitetssikres opplæringen gitt til nye fosterhjem. Det er svært viktig at opplæringen er grundig og faglig forankret for å best mulig sette fosterhjemmene i stand til å utøve oppdraget som fosterforeldre, og gi potensielle fosterforeldre et realistisk bilde av hva et slikt oppdrag vil kreve av dem. Opplæringen vil kartlegge familiens ressurser og svakheter, noe som igjen fører til at kommunene bedre vil kunne matche barn og familie. En faglig og kvalitetssikret opplæring vil gi bufetat et grundig bilde av den potensielle fosterfamilien, og deltagere som vurderes som uegnede vil kunne veiledes ut.

Fredrikstad kommune ser det som positivt at alle fosterhjem vi skal bruke til våre barn, får en kvalitetssikret faglig opplæring, uansett om det er kommunen, private aktører eller Bufetat som gjennomfører opplæringen. De nasjonale faglige anbefalingene formidler hvilken kompetanse opplæringen skal gi fosterhjemmene og dermed vet kommunen hva våre fosterhjem har kompetanse på når vi igangsetter en plassering. Dette sikrer en enhetlig og felles kompetanse hos fosterhjemmene, både de kommune kjøper fra private aktører, nettverksplasseringer eller ordinære fosterhjem fra bufetat.

Fredrikstad kommune støtter departementets forslag om at kommunens plikt til å dokumentere sine vurderinger av om noen i barnets familie, eller nære nettverk, kan velges som fosterhjem presiseres i § 4 tredje ledd som nytt andre punktum. Videre er kommunen enige at Bufetat skal legge kommunens vurdering til grunn dersom kommunen ber Bufetat om bistand.

Det er god forvaltningsskikk og følger av forsvarlighetskravet i barneloven § 1-4 at barneverntjenestens vurderinger skal dokumenteres. For at barneverntjenestens vurderinger og begrunnelser skal kunne forstås og etterses, må disse være godt dokumenterte. Dette er spesielt viktig i et barneperspektiv. I en ofte uoversiktlig og kaotisk situasjon i plasseringsfasen er det særs viktig at vurderingene barneverntjenesten tar ikke blir hos den enkelte saksbehandleren, men kan følges og forstås også i ettertid.

Når det skal velges plasseringssted for det enkelte barnet er samarbeidet mellom det kommunale barnevernet og Bufetat sentralt. Det er derfor viktig å presisere at Bufetat skal legge barneverntjenestens vurderinger, om det finnes ressurser i familie/nettverk som eventuelt kan brukes som fosterhjem, til grunn. Da kan Bufetat raskere komme i gang med sitt arbeid og risikerer i mindre grad å overse ressurser som finnes i familie/nettverk.

Fredrikstad kommune støtter departementets forslag om at det inntas en undersøkelses- og informasjonsplikt for omsorgskommunen dersom barnet plasseres i en annen kommune.

Fredrikstad kommune mener det er riktig at det er omsorgskommunen som har det fulle ansvaret for å innhente relevant informasjon om fosterforeldrene. Det er omsorgs-kommunen som har kjennskap til hvilke behov barnet har og hva slags informasjon som skal innhentes. Det er også viktig at kommunen der barnet bli plassert har informasjon om plasseringen. Dette fordi det er bostedskommunens ansvar å føre tilsyn i fosterhjemmet, og fordi det kan bli aktuelt med et samarbeid mellom kommunene, for eksempel i en ettervernsperiode.

Departementet foreslår at det presiseres i forskrift at oppfølgingen kommunene gir det enkelte fosterhjem, skal være helhetlig og tilpasset den enkelte fosterfamilie. Fredrikstad kommune støtter departementet i dette forslaget.

Oppfølging av kommunens fosterhjem er en viktig oppgave som bør prioriteres høyt. Mangelfull og lite tilpasset oppfølging kan i siste instans føre til utilsiktede flyttinger, noe som er svært uheldig for barnas videre utvikling og helse. Helhetlig og tilpasset oppfølging vil bidra til at hvert enkelt hjem får oppfølging og veiledning på de områdene der de strever, altså en bedre spisset oppfølging mot det enkelte barn og familie.

Kommunens oppfølgingsansvar til fosterforeldre omfatter flere ulike elementer. Råd og veiledning, praktisk støtte, økonomisk støtte og ulike andre tilrettelegginger er viktige elementer som ligger innenfor oppfølgingsansvaret. Det blir kommunens ansvar å påse at tiltak til fosterhjemmene og oppfølging av hjemmene er helhetlig og at det gjøres vurderinger på dette i hver enkelt sak. Å reduserer antall pålagte oppfølgingsbesøk i fosterhjem fra 4 til 2 i året, gir kommunen en større mulighet til å fordele ressursene til de fosterhjem/barn som har størst behov. Erfaringsmessig er det i et fåtall av våre fosterhjem det er tilstrekkelig med 2 oppfølgingsbesøk i året. Å presiserer helhetlig og tilpasset oppfølging av fosterhjem i forskrift, kan føre til at det vil kreve mer ressurser og kompetanse i de ulike tjenestene. Det vil gi kommunene et tydeligere ansvar i å tilrettelegge for godt tilpasset fosterhjemsarbeid og dette vil bidra til at fosterhjemmene blir styrket og bedre i stand til å gi utviklingsfremmende og stabil omsorg til barna. Barn som har levd i omsorgssvikt, vært utsatt for traumer og neglect, vold og overgrep har mange ulike uttrykk og behov som krever mye av sine fosterforeldre. Å gjøre fosterforeldre i stand til å håndtere og møte disse barna på en god måte, har alltid krevd god kompetanse, tid og engasjement hos saksbehandlerne. Et tydeligere ansvar for tilpasset og helhetlig oppfølging fra tjenestene vil kreve økt kompetanse og ressurser på tjenestenivå for å matche fosterforeldrenes behov for oppfølging i komplekse saker.

Fredrikstad kommune ser med bekymring på at stadig flere pålagte oppgaver fra staten ikke fullfinansieres. Det er allerede press på tjenestene og det forventes at de økte utgiftene kompenseres fullt ut.

Med hilsen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

Jon-Ivar Nygård

ordfører