Høringssvar fra Aurskog-Høland kommune

Dato: 18.12.2020

Høring - forslag til endringer i forskrift om fosterhjem

Kommunedirektørens innstilling:

Aurskog-Høland kommune er enige i hovedtrekkene i høringen, men bekymret for finansieringsmodellen. Det er av vesentlig betydning at reformen fullfinansieres, og det er en viktig forutsetning for å kunne innfri de krav og forventninger som legges til kommunen.

Krav om at fosterforeldrene skal ta imot opplæring i tråd med nasjonale retningslinjer

Aurskog-Høland mener det er helt sentralt at fosterforeldre mottar grunnopplæringen før fosterbarnet flytter inn og at det blir et krav i forhold til godkjenning av hjemmet. Fosterforeldrene må gjennom en grundig prosess forut for fosterhjemsplasseringen hvor fokuset er på fosterforeldrene. Dette tilsier at familien står foran en ekstraordinær utfordring hvor det er viktig at de er godt forberedt på de utfordringene som kan oppstå. Ved å innføre et krav om at alle deltar på slik opplæring vil kommunen sikre seg at fosterhjemmet har fått nødvendig kunnskap om utfordringer som kan oppstå i en plassering. Slik vi ser det er intensjonen med forslaget godt, men vi ser også noen utfordringer. Som flere har understreket vil det være behov for unntak ved f.eks. akuttplasseringer og nettverkverksplassering. I en hektisk akutt situasjon som innebærer raske avgjørelser i forhold til plasseringer vil slike krav være umulig å gjennomføre. Aurskog-Høland mener at det kan bli vanskelig med direkte plasseringer i slekt- og nettverk dersom man ikke kan ha unntak fra kravet om gjennomgått grunnopplæring. Aurskog-Høland mener det er viktig at det er et godt faglig kvalitetssikret kompetansetilbud hvor det samme tilbudet gis i hele landet. Dette er viktig fordi kommunene har barn plassert i ulike deler av landet og for at videre veiledning skal kunne bygge på grunnopplæringen må dette være en felles standard norm på opplæringen.

Undersøkelses- og opplysningsplikt for omsorgskommunen dersom barnet plasseres i fosterhjem i en annen kommune

Aurskog Høland er enig med departementet i at omsorgskommunen skal godkjenne fosterhjem selv. Dette har stort sett vært praksisen også i dag. Delt ansvar mellom omsorg og fosterhjemskommunen medfører ekstra arbeid ved at vi med dagens ordning må innhente skriftlig tillatelse fra omsorgskommunen for å få tillatelse til å godkjennes selv. Det er likevel viktig at barneverntjenesten opprettholder nåværende praksis med å innhente opplysninger fra omsorgskommunen.

Plikt til å dokumentere vurderingen av om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem

Aurskog Høland er enig med departementet i at det bør være plikt til å dokumentere vurderingen av om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem. Aurskog Høland mener at barneverntjenesten kan fatte beslutning hvor prosessen og vurderingene er godt belyst og dokumentert. Mulige metoder for å kartlegge nettverket er familieråd/nettverksmøter.

Krav om at oppfølging skal være helhetlig og tilpasset det enkelt barn og fosterforeldre

Aurskog Høland er enig med departementet i at krav om oppfølgingen skal være supplement til det minste oppfølgingskravet. Kommunen foreslår at barneverntjenesten lager arbeidsplan (som

supplement for omsorgsplan) for hvert enkelt barn som dokumenterer barnets behov for oppfølging og kontakt, samt samarbeid med andre instanser.