Høringssvar fra Trondheim kommune

Dato: 18.12.2020

§ 2 Bufetats ansvar for grunnleggende opplæring

Trondheim kommune støtter presiseringen av dette ansvaret til Bufetet, og at dette ansvaret også omfatter opplæring etter at plasseringen er gjennomført. Erfaringsmessig har mange fosterbarn behov som ikke dekkes av en grunnopplæring, og som bør følges opp av opplæringsansvarlig. Trondheim kommunes egen vedtatte barnevernstrategi legger for øvrig til grunn at disse barna skal ha et tilbud med høye faglige og etiske standarder. Dette stiller blant annet krav til grundig, grunnleggende opplæring.

§ 3 Opplæring før barnet flytter inn i tråd med nasjonale faglige anbefalinger

Trondheim kommune vil bemerke her at opplæring før flytting vil være en utfordring både for akutte og planlagte flyttinger på grunn av tidsaspektet i mange av disse sakene. Det bør derfor være tilgjengelige beredskapshjem og fosterhjem som har gjennomført grunnleggende opplæring. Ved slekt - og nettverksplasseringer skjer rekruttering og flytting ofte underveis i enkeltsaker, der kravet til opplæring må sikres i ettertid. Her må Bufetat utvikle egne opplæringspakker som tibys med jevne mellomrom, og som er tilpasset særskilt til denne typen plasseringer.

Kommunen vurderer at de nasjonale faglige anbefalingene (jfr fotnote 10) er gode, og beskriver det det mest grunnleggende. Her kan det likevel være behov for en mer utfyllende beskrivelse av standard for barn med minoritetsbakgrunn og slekt- og nettverksplasseringer.

Vi legger ellers til grunn at fremtidens Digi-barnevern vil omfatte beskrivelser av arbeidsprosesser og forløp for ulike plasseringer, slik at det enkelte barn som flyttes kan få nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid uansett bakgrunn - jfr lovens formål.

§ 4 Valg av fosterhjem i slekt og nettverk

Trondheim kommune støtter forslaget om innføring av plikt til å dokumentere vurderingene barnevernet gjør ved plassering i fosterhjem i barnets familie eller nettverk. Dette vil blant annet sikre at Bufetat får denne informasjonen og kan planlegge og tilby grunnleggende opplæring så tidlig som mulig når kommunen ber om bistand. Dette vil også kunne bidra til å sikre mer likebehandling med "vanlige" fosterhjem.

§ 5 Godkjenning av fosterhjemmet

Trondheim kommune støtter at barnevernet i omsorgskommunen får ansvar for å godkjenne fosterhjemmet også når hjemmet ligger utenfor egne kommunegrenser. Bestemmelsen vil sikre at vurderingene av barnets beste kan gjøres uten hinder av slike forhold, og "tvinge frem" et nødvendig samarbeid mellom kommuner i slike saker. Det økte ansvaret som følger av barnevernreformen vil også øke behovet for og stimulere til økt samarbeid mellom kommunene om barnevernet.

Når det gjelder innhenting av helseopplysninger og politiattest fra fosterforeldre, mener Trondheim kommune at alle over15 år som bor i fosterhjemmet bør legge frem politiattest.

§ 7 Oppfølging av fosterhjemmet

Trondheim kommune støtter tillegget om helhetlig oppfølging og tilpasning til den enkelte fosterfamilie, men ser at departementet også viderefører et lovpålagt antall besøk per år i forskriften.

Trondheim kommune har siden 2004 hatt en egen omsorgsenhet med ansvar for oppfølgingen av fosterhjem i og utenfor kommunen. Mange av våre fosterhjem har besøk fra barnevernet ut over lovkravet på fire i løpet av året. Frekvensen på dette tilpasses allerede i dag behovet i den enkelte fosterfamilie.

Kravet om antallet besøk til alle fosterhjem medfører en betydelig reisevirksomhet, ressursbruk og logistikk i kommunen. Uten dette kravet ville ressursbruken etter vår erfaring i større grad kunne justeres etter barnets behov og barnevernets risikovurderinger slik flertallet i fosterhjemsutvalget peker på. Denne fleksibiliteten vil bli enda viktigere når kommunene får økt ansvar for fosterhjems-omsorgen som følge av barnevernreformen. Trondheim kommune har likevel forståelse for at hensikten er en praksisendring i de kommunene som ikke følger opp fosterhjemmene godt nok i dag.