Høringssvar fra Horten kommune

Dato: 26.11.2020

Politisk behandling

Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie

24.11.2020 062/20

1. Høringsforslaget sendes departementet.

2. Det forutsettes at de økte kostnadene kompenseres fullt ut gjennom Barnevernreformen som iverksettes 01.01.2022

Forslag til endringer i forskrift om fosterhjem - høring

24.11.2020 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie

HKOF-062/20 Vedtak:

1. Høringsforslaget sendes departementet.

2. Det forutsettes at de økte kostnadene kompenseres fullt ut gjennom Barnevernreformen som iverksettes 01.01.2022

SAKSOPPLYSNINGER

Bakgrunn

Barne- og familiedepartementet har sendt ut forslag til endringer i forskrift om fosterhjem på høring.

Høringsfrist 21.12.2020

Faktiske forhold

Høringsnotatet inneholder følgende forslag til endring i forskrift om fosterhjem:

· Krav om at fosterforeldre skal ta imot opplæring

· Krav om at opplæringen som gis fosterforeldre skal være i tråd med nasjonale retningslinjer

· Ansvaret for godkjenning av fosterhjem legges til omsorgskommunen

· Undersøkelses- og opplysningsplikt for omsorgskommunen dersom barnet plasseres i fosterhjem i en annen kommune

· Plikt for barnevernstjenesten til å dokumentere vurderingen av om noen i barnets familie eller nære nettverk kan være fosterhjem

· Ansvaret for generell veiledning overføres fra Bufetat til kommunene

· Krav om at oppfølgingen skal være helhetlig og tilpasset det enkelt barn og fosterforeldre

Vurderinger

Horten kommune støtter i hovedsak forslaget til endringer i forskriften med følgende vurderinger/kommentarer.

Krav om at fosterforeldre skal ta imot opplæring

Horten kommune støtter forslaget om krav til opplæring før fosterhjemmet kan godkjennes og barnet flytter inn. Dette fordrer at det er god tilgang på PRIDE-opplæring fra Bufetat. Dette vil bidra til at alle fosterforeldre er bedre forberedt på oppdraget som fosterforeldre og kan føre til færre utilsiktede flyttinger for barnet. Det er drøftet om dette kravet også skal gjelde opplæring underveis i fosterhjemsplassering, men det er ikke tatt inn i forskriften. Horten kommune mener at det er vel så viktig med god opplæring etter at barnet har flyttet inn. Dette vil også bidra til at kommunen sørger for god opplæring av fosterforeldre i hele den tiden barnet bor i fosterhjemmet. Det bør derfor tas inn i forskriften.

Krav om at opplæringen som gis fosterforeldre skal være i tråd med nasjonale retningslinjer

Horten kommune støtter forslaget. Det digitale opplæringstilbudet Bufetat utvikler er viktig at kommunen kan få oversikt over hvilke opplæring det enkelte fosterhjem har gjennomført.

Ansvaret for godkjenning av fosterhjem legges til omsorgskommunen

Horten kommune støtter forslaget. Dette er et forslag som sparer kommunene for dobbeltarbeid, og det sørger for en mer effektiv godkjenning av det enkelte fosterhjem. Det er omsorgskommunen som best kjenner barnet og som er i best stand til å gjennomføre godkjenningen av fosterhjemmet. Unntaksbestemmelsen i §5 3. ledd om at Barneverntjenestene kan avtale at det er Barneverntjenesten i fosterhjemskommunen som skal godkjenne fosterhjemmet støttes. Dette er særlig aktuelt i de tilfellene der fosterhjemmet ligger langt fra omsorgskommunen.

Undersøkelses- og opplysningsplikt for omsorgskommunen dersom barnet plasseres i fosterhjem i en annen kommune

Horten kommune støtter forslaget om at det inntas en undersøkelses- og informasjonsplikt for omsorgskommunen i tilfeller hvor barnet plasseres i en annen kommune. Dette sikrer at omsorgskommunen får nødvendig og relevant informasjon fra fosterhjemskommunen om det aktuelle fosterhjemmet i det enkelte tilfelle.

Plikt for barnevernstjenesten til å dokumentere vurderingen av om noen i barnets familie eller nære nettverk kan være fosterhjem

Horten kommune støtter forslaget. Selv om det ligger i forsvarlighetskravet at slike vurderinger skal dokumenteres, vil forslaget om å ta det inn i forskriften i større grad sikre at det faktisk blir gjort. Det vil i enda større grad bidra til at kommunene foretar faglig gode vurderinger rundt dette. Hva denne vurderingen skal inneholde bør det være nasjonale føringer på.

Ansvaret for generell veiledning overføres fra Bufetat til kommunene Krav om at oppfølgingen skal være helhetlig og tilpasset det enkelt barn og fosterforeldre

Horten kommune støtter forslaget om en presisering av at oppfølgingen skal være helhetlig og tilpasset det enkelt barn og fosterforeldre. Dette kan bidra til et økt fokus på innholdet i oppfølgingsarbeidet Barneverntjenesten gjør i kontakt med fosterhjemmet og det enkelte barn. Fosterbarn og fosterforeldre er alle ulike og behovet for oppfølging må være i tråd med dette. Dette forslaget tydeliggjør at Barneverntjenesten har ansvar for oppfølging av alle aspekter ved et fosterbarns liv.

Økonomiske konsekvenser

Økt ansvar for kommunene i arbeidet med fosterhjem vil gi økte kostnader. Det forutsettes at de økte kostnadene kompenseres fullt ut gjennom Barnevernreformen som iverksettes 01.01.2022