Høringssvar fra Barneverntjenesten i Stavanger

Dato: 17.12.2020

Barneverntjenesten i Stavanger støtter i det vesentlige Barne- og familiedepartementet sine forslag til endringer i forskrift om fosterhjem, men med følgende kommentarer.

Punkt 3.5.1

Barneverntjenesten er enig med departementet sitt syn om at fosterforeldre som hovedregel gjennomgår opplæring før barnet flytter inn i fosterhjemmet, men at det unntaksvis f.eks. ved akutte situasjoner må være mulig med plasseringer før opplæring. Barneverntjenesten vil understreke viktigheten av dette.

Punkt 3.5.2

Departementet ber om høringsinstansenes syn på at krav til opplæringen skal tas inn i forskriften. Barneverntjenesten i Stavanger støtter departementet sitt forslag, men vil påpeke at dette ikke følges opp i Kapittel 7 under økonomiske og administrative konsekvenser.

Punkt 6.3

Barneverntjenesten støtter departementet sitt forslag om å presisere at kommunens oppfølging av fosterhjem skal være helhetlig og tilpasset til det enkelte fosterhjem. Barneverntjenesten i Stavanger mener likevel at dette ikke vil være tilstrekkelig for å sikre tilstrekkelig prioritering av fosterhjemsoppfølgingen. Barneverntjenesten i Stavanger mener som i høringssvaret for NOU 2018:18, at en minstestandard for antall fosterhjemsbesøk må opprettholdes. Stavanger barnevern mener at minstestandard bør framgå av lov og faglig standard for oppfølging av forskrift.

Punkt 7

Barneverntjenesten i Stavanger kan ikke se at departementet tilstrekkelig har lagt til grunn at foreslåtte endringer vil medføre ekstra kostnader for kommunene. Dette angår særlig punkt 7.3 om krav til opplæring av fosterforeldre. Overføringen av opplæringsansvaret for fosterforeldre til kommunene vil medføre betydelige merkostnader.