Høringssvar fra Norsk Barnevernsamband

Dato: 21.12.2020

Norsk Barnevernsamband

Storgata 10 A, 0155 Oslo, www.barnevernsambandet.no, E-mail: post@barnevernsambandet.no.

Til

Barne- og familiedepartementet,

Høringssvar - Forslag til endringer i forskrift om fosterhjem

Viser til høringsnotat av 28. september 2020. Her følger Norsk Barnevernsambands kommentarer til forslagene.

Norsk Barnevernsamband (NBS) er en snart 100 år gammel ideell og uavhengig sammenslutning som samler organisasjoner, arbeidsplasser og enkeltpersoner som har fokus på barnevern i vid forstand. Våre kjerneområder er å skape møteplasser gjennom konferanser og seminarer, utgi tidsskriftet Norges Barnevern og være en meningsbærende aktør innenfor barnevernspolitikken.

Vi viser også til vårt høringssvar til NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem av 16. mai 2019.

Høringsnotatet inneholder følgende forslag til endring i forskrift om fosterhjem og som NBS kommenterer fortløpende

- Krav om at fosterforeldre skal ta imot opplæring

NBS ser det som svært viktig at det stilles krav om at fosterforeldre skal ta imot opplæring. Dette har sammenheng med økt bruk av fosterhjem, og fordi mange av barna og ungdommene som flytter i fosterhjem har store utfordringer som fosterforeldrene må være forberedt på. Kravet om at fosterforeldrene skal ta imot opplæring er også viktig tiltak for å sikre at fosterforeldre i familie og nettverk får samme opplæring som andre fosterforeldre. Det er viktig å sikre at alle fosterforeldre i familie og nettverk går gjennom det eksisterende grunnkurset som er rettet mot dem som målgruppe.

Vi tror at dette kravet vil bidra til å sikre større grad av kvalitet i omsorgstilbudet og forutsigbarhet for barn og unge som må flytte i fosterhjem. Dette vil være et viktig tiltak for å forhindre utilsiktede flyttinger.

Vi er opptatt av at innholdet i oppfølgingen til fosterforeldre må tydeliggjøres gjennom faglige anbefalinger fra direktoratet.

NBS mener også at et viktig tiltak for å sikre barn en trygg omsorgssituasjon i fosterhjemmet er oppfølging av deres foreldre. De kan også ha nytte av opplæring for å lære mer om hvordan de kan hjelpe barna sine. Vi er kjent med at det i enkelte av Bufetats regioner har vært avholdt Pride-kurs for foreldre med barn under omsorg og med positive resultater. Et slikt tilbud må komme i tillegg til familievernets oppfølgingstilbud.

- Krav om at opplæringen som gis fosterforeldre skal være i tråd med nasjonale retningslinjer

NBS ser dette som et viktig tiltak da det kan bidra til større grad av forutsigbarhet i tilbudet om opplæring av fosterforeldrene. Oppfølgingen av fosterforeldrene bør i størst mulig grad være det samme og uavhengig av hvilken region opplæringen foregår i. Dette forslaget er svært viktig for å kvalitetssikre at kommuner og private aktører, som selv velger å lære opp fosterhjem de har rekruttert, får den samme opplæringen som andre fosterforeldre. Alle barn som bor i fosterhjem har krav på trygg og god oppfølging, uavhengig av hvem som har rekruttert og gitt opplæring til fosterforeldrene.

- Ansvaret for godkjenning av fosterhjem legges til omsorgskommunen

Etter det NBS er kjent med er dette tiltaket allerede vedtatt, og vi ser det ikke som nødvendig å kommentere dette ytterligere.

- Undersøkelses- og opplysningsplikt for omsorgskommunen dersom barnet plasseres i fosterhjem i en annen kommune

For å sikre best mulig informasjonsflyt er NBS enig i at omsorgskommunen skal ha en undersøkelses- og opplysningsplikt dersom barnet plasseres i fosterhjem i en annen kommune.

- Plikt for barneverntjenesten til å dokumentere vurderingen av om noen i barnets familie eller nære nettverk kan være fosterhjem

NBS er enig i at vurderingene om noen i barnets familie eller nære nettverk kan være fosterhjem må dokumenteres. Vi mener at det samme må gjelde ved akuttvedtak. Vi ser det som svært viktig at barnets egne ønsker når det gjelder dette spørsmålet inngår i vurderingen som barneverntjenesten skal foreta.

- Ansvaret for generell veiledning overføres fra Bufetat til kommunene

Selv om dette endringsforslaget allerede er vedtatt, vil NBS bemerke av vi stiller oss positive til forslaget om at ansvaret for generell veiledning overføres fra Bufetat til kommunene. Vi ser likevel med bekymring på hvordan dette ansvaret vil bli ivaretatt i mindre kommuner med kapasitets- og kompetanseutfordringer.

Vi er kjent med at mange kommuner har gitt innspill på betydningen av at det følger finansiering med oppgavene kommunene får overført. Vi ber departementet vurdere kommunens innspill nøye. Det å sikre en forutsigbar finansiering er også en måte å sikre forsvarlige tjenester.

- Krav om at oppfølgingen skal være helhetlig og tilpasset det enkelte barn og fosterforeldre

NBS ser det som viktig at barneverntjenesten besøker fosterhjemmet minst fire ganger i året og at faglige standarder følges, og det må være barnets behov i fosterhjemmet som skal ligge til grunn for den oppfølgingen barnet får. Innholdet i oppfølgingen må også dokumenteres, og både barnets stemme og fosterforeldrenes vurdering av plasseringen må fremkomme i dokumentasjonen.

Oslo, 21. desember 2020

Norsk Barnevernsamband

Tor Slettebø

leder