Høringssvar fra VID vitenskapelige høgskole

Dato: 10.12.2020

VID vitenskapelige høgskole støtter forslagene i høringsutkastet.

Kommentar vedr. §7 i forskriften: Omsorgskommunens helhetlige og tilpassede ansvar for oppfølging, veiledning og støtte av fosterhjemmene er viktig. Samtidig er det et sentralt moment at lokalkunnskap kan være avgjørende i oppfølging av fosterhjem. Der omsorgskommunen er en annen enn fosterhjemskommunen, bør det sikres at det er samarbeid og en presisering av begge kommuners ansvar for at omsorgskommunen har tilgang til denne kunnskapen.

Det bemerkes at forslaget vil medføre økt behov for ressurser i kommunene, både omsorgskommunen og fosterhjemskommunen, både økonomiske ressurser, kapasitet og kompetanse. Økt kvalitet på tjenestene, mer koordinering og tettere oppfølging vil være krevende å oppnå uten tilførsel av oppmerksomhet, tid og andre ressurser. På sikt kan bedre og mer tydelig ansvarsfordeling og oppgavebeskrivelser kanskje bidra til effektivisering. Det må likevel påpekes at barneverntjenesten har allerede i dag en svært anstrengt ressurssituasjon. Nye pålegg vil måtte føre til nedprioritering av andre oppgaver som også er av avgjørende betydning for oppfylling av barnevernstjenestens viktige mandat.