Høringssvar fra Bergen kommune

Dato: 17.12.2020

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i forskrift om fosterhjem

Hva saken gjelder: Barne- og familiedepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift om fosterhjem. Forslagene i høringsnotatet bygger på endringer vedtatt i forbindelse med Proposisjon 73 L (2016-2017)

Bergen bystyre behandlet høringssaken i møte 16.12.2020.

Bergen kommune støtter at det gjøres endringer i fosterhjemsforskriften. Bergen kommune mener at aktuelle forskrifter må være tidsriktige med henblikk på at kunnskapsgrunnlaget for fosterhjemsarbeidet er endret.

Bergen kommune støtter at det må være et krav til fosterforeldre at de skal ta imot opplæring før endelig godkjenning som fosterforeldre gis. Bergen kommune mener i tillegg, at opplæring av fosterforeldre rekruttert i barnets slekt og nettverk, må omhandle de særskilte utfordringer som disse fosterhjemmene kan stå over for.

Bergen kommune mener at et krav om opplæring før barnet flytter inn kan være vanskelig å gjennomføre i situasjoner der fosterforeldre er rekruttert i barnets slekt og nettverk. Bergen kommune mener må kunne gjøres unntak fra regelen om opplæring før innflytting i situasjoner der det, for barnet, haster med å flytte inn i fosterhjemmet. Fosterforeldre må, i slike situasjoner, forplikte seg til å ha gjennomført opplæring senest innen seks måneder etter innflytting.

Bergen kommune støtter at opplæringen som gis fosterforeldre skal være i tråd med nasjonale retningslinjer. Bergen kommune mener at Bufetat fremdeles må ha ansvar for de generelle opplæringene som i dag heter PRIDE grunnopplæring, PRIDE slekt og nettverk og PRIDE videreopplæringsmoduler - og at disse må være av høy kvalitet.

Bergen kommune støtter at ansvaret for godkjenning av fosterhjem legges til omsorgskommunen.

Bergen kommune støtter undersøkelses- og opplysningsplikt for kommunen der fosterhjemmet er geografisk plassert / fosterhjemskommunen, dersom barnet plasseres i fosterhjem i en annen kommune enn der barnet kommer fra.

Bergen kommune mener at fosterhjemskommunen skal informeres om at barnet flytter til kommunen, og at fosterhjemskommunen skal uttale seg om kunnskap om fosterhjemmet som kan ha betydning for fosterhjemsplasseringen. Bergen kommune mener at der det ikke er slik kunnskap, skal dette også dokumenteres.

Bergen kommune støtter at der skal være plikt for barnevernstjenesten å dokumentere vurderingen av hvorvidt noen i barnets familie eller nære nettverk kan være fosterhjem. Bergen kommune mener at barnets mening i denne sammenheng også skal dokumenteres.

Bergen kommune støtter at ansvaret for generell veiledning overføres fra Bufetat til kommunene. Kommunene vil være bedre i stand til å følge opp og ha kontroll med kvaliteten på veiledningen som fosterhjemmet mottar når den selv har ansvar for dette.

Bergen kommune mener at det er nødvendig, i en overgangsperiode, å sikre kunnskapsoverføring fra Bufetat til kommunene.

Bergen kommune støtter krav om at oppfølgingen skal være helhetlig og tilpasset det enkelte barn og dets fosterforeldre. Videre støtter Bergen kommune at det er satt minstekrav til oppfølging, og at det må være et særskilt søkelys på øvrige barn i familien.

Bergen kommune mener at all veiledning til fosterforeldre må ha sammenheng med god kunnskap om fosterbarnet, samt fosterbarnets tanker og meninger om fosterhjemsplasseringen.

Bergen kommune vil fremheve at også familier som adopterer sine fosterbarn har behov for fortsatt veiledning og opplæring etter at adopsjon er gjennomført. Familier som velger denne løsningen til det beste for sine barn bør ha rett på den samme oppfølging, med veiledning og opplæring, som fosterfamilier.

Bergen kommune mener at kommunene må kompenseres for eventuelle økte kostander knyttet til endringer av forskriften. I tillegg støttes det at kommunen tilføres midler for å kunne tilby fosterhjemmene kurs og veiledning av høy kvalitet.