Høringssvar fra Kreftregisteret

Dato: 12.09.2019

Vedr. høring av forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring

Vi takker for tilsendt høring, og ved Kreftregisteret er vi glade for at Helse- og omsorgsdepartementet iverksetter tiltak for å tilpasse regelverket, slik at dette ivaretar behovet for læringsarbeid og kvalitetssikring i helsetjenesten. Både for egen læring samt kvalitetssikring av helsehjelp vil adgang til opplysninger uten å måtte anmode om dette, være vesentlig for å få avklart om de vurderinger og tiltak en gjorde, var riktige, samtidig som dette vil komme fremtidige pasienter til nytte. Vi tror hensynet til pasientens personvern med dette fortsatt vil være tilstrekkelig ivaretatt, og er av den oppfatning at pasientene også videre kan ha tillit til at opplysningene om en selv behandles på en trygg måte. At opprettholdelsen av kravet om oversikt (logg) over hvem som har hatt tilgang til opplysninger fra pasientens journal opprettholdes, og at loggen er tilgjengelig for pasienten, anser vi som viktig. Vi stiller oss bak forslaget om at siste punktum i helsepersonelloven § 29 c oppheves, da denne må anses overflødig ved siden av kravene som følger av pasientjournalloven § 22 og pasientjournalforskriften § 14. Videre mener vi det er tilstrekkelig at helsepersonell som ønsker opplysninger om en tidligere pasient, selv gjør vurderingen av om vilkårene i helsepersonelloven § 29 c er oppfylt.

Vi er enige i at bestemmelsen ikke bør gi grunnlag for å etablering av kvalitetsregistre, men at formålet er begrenset til egen læring og kvalitetssikring av helsehjelpen. Vi er også glade for at en tar høyde for en viss grad av søking etter «relevante og nødvendige» helseopplysninger i pasientens journal, og aksept for at det enkelte helsepersonell også vil kunne få tilgang til opplysninger som ut fra en streng fortolkning ikke er nødvendige og relevante for læringsarbeid eller kvalitetssikring av helsehjelpen.

Det er også gunstig at det åpnes opp for at helsepersonell som behandler pasienten senere i forløpet, kan gi tilbake opplysninger om pasienten som er nødvendige og relevante for den tidligere behandlerens egen læring eller for kvalitetssikring av helsehjelpen.

Departementet har bedt om høringsinstansenes syn på om det er behov for ytterligere krav til dokumentasjon knyttet til tilgjengeliggjøring av opplysninger etter helsepersonelloven § 29 c. Vi er av den oppfatning at det ikke bare bør fremgå av dokumentasjonen hvem som har hentet fram opplysninger fra pasientens journal, men også dersom annet helsepersonell er gitt tilgang til helseopplysninger, altså i tilfeller hvor helsepersonellet som ønsker opplysninger ikke selv gjør oppslag i journal, men anmoder andre om å få opplysningene, også på tvers av virksomheter. Dette for at pasienten skal ha en komplett oversikt over hvem som har hatt tilgang til journalen. Vi vurderer at pasientjournalforskriften § 14 første ledd bokstav b) ikke ivaretar dette hensynet fullt ut, jf. «grunnlaget for tilgjengeliggjøring», og anmoder departementet om å utrede nærmere behovet for å lovfeste et slikt dokumentasjonskrav.