Høringssvar fra Bergen kommune

Dato: 02.09.2019

Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 28.08.2019 sak 86/19 og fattet følgende vedtak:

Bergen kommune avgir høringsuttalelse til «Forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring» slik den fremkommer av byrådets forslag. (vedlagt)

Vedlegg