Høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Dato: 04.07.2019

Nasjonal kompetansetjeneste TSB støtter forslag om endringer i helsepersonellovens § 29 c. Vi deler helse- og omsorgsdepartementets vurdering av viktigheten av å forenkle helsepersonells adgang til opplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp eller for egen læring.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er fortsatt et relativt nytt fagområde hvor helsepersonell kan ha særlig nytte av å få avklart om de vurderinger og tiltak som ble gjort var riktig. Det er stor variasjon i hvordan TSB er organisert, hvor samhandling mellom helseforetak, private aktører med avtale med regionale helseforetak og private avtaler med HELFO (Fritt behandlingsvalgs aktører) kan være aktører i et konkret behandlingsforløp. For pasienter i pasientforløp med mange aktører kan det, etter vår vurdering, være et særlig gode at helsepersonell stadig lærer og kvalitetssikrer sine vurderinger. Mange pasienter med rus- og avhengighetstilstander har også behov for tjenester fra psykisk helsevern og somatiske spesialisthelsetjenester. Også dette er pasientforløp hvor både muligheten for å kvalitetssikre vurderinger og øke læringen. Dette kan sees i sammenheng med bl.a Ivaretakelse og ansvar for oppfølging av somatisk helse og levevaner – pakkeforløp for psykisk helse og rus (Helsedirektoratet)

NK-TSB støtter forslaget om å fjerne kravet at helsepersonell må anmode om å få opplysninger om en pasient vedkommende tidligere har ytt helsehjelp til. Vi mener at det er tilstrekkelig dokumentasjon at det finnes oversikt (logg) over hvem som har hentet fram opplysninger fra pasienters journaler og at denne oversikten kan gjøres tilgjengelig for pasienten.

Dersom lovendringen skal ha en de forventete positive virkningene for helsetjenestene er det nødvendig at departementet bidrar til å spre informasjon om loverendringen når den er realisert. Implementeringen bør også støttes av konkrete eksempler på hvordan dette kan utformes i praksis særlig i «gråsoner» hvor helsepersonells vurderinger bør støttes av juridisk kompetanse.