Høringssvar fra Norsk Tannpleierforening

Dato: 18.09.2019

Høringsnotat til Helse- og omsorgsdepartementet

Fra Norsk Tannpleierforening, NTpF

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I HELSEPERSONELLOVEN § 29 C – ENKLERE TILGANG TIL HELSEOPPLYSNINGER FOR KVALITETSSIKRING AV HELSEHJELP OG EGEN LÆRING

Bakgrunn

NTpF har mottatt til høring endring i helsepersonell loven § 29 C – enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp med mulighet for økt egen læring. HOD foreslår med dette å forenkle tilgangen for helsepersonell som har gitt helsehjelp. Det gis mulighet for tilgang til helseopplysninger for den som har gitt helsehjelp både for egenlæring og for kvalitetssikring av helsehjelpen. Helsepersonell i dag som ønsker å gjøre seg kjent med taushetsbelagte opplysninger må i henhold til helsepersonelloven § 29 c be spesielt om dette.

Bakgrunnen for forslaget med å forenkle adgangen til opplysninger er å kvalitetssikre helsehjelpen hvor blant annet økt læring for den enkelte helsearbeider står i sentrum. Det vil derfor ev være mulig å kunne søke i tidligere pasienters journaler for å lære samt kvalitetssikre helsehjelpen som er gitt. Det foreslås at bestemmelsen ikke gir rett til opplysninger om behandlingsforløp til helsepersonell som ikke har deltatt i behandlingen. Når det gjelder taushetsbelagte opplysninger som ev helsepersonell ønsker innsyn i, må det tas opp særskilt.

For å ivareta enkeltmennesket er det er viktig at taushetsbelagte opplysninger ikke spres. HOD ber om høringsinstansenes syn om det er behov for mer krav til dokumentasjon knyttet til opplysninger i henhold til helsepersonell loven § 29 c. Videre om det bør lovfestes og fremgå i journalen at annet helsepersonell har mottatt helseopplysninger.

Norsk Tannpleierforening mener at det bør fortsatt være oversikt over hvem som henter opplysninger fra pasientjournal. For å hindre at helsepersonell urettmessig tilegner seg opplysninger i journal om enkeltpersoner og slik informasjon kan spres, er det viktig at det fortsatt går frem hvem som ev har hentet opplysninger.

Norsk Tannpleierforening støtter forslag til lovendring i § 29 c. Opplysninger til bruk i læringsarbeid og kvalitetssikring. Med mindre pasienten motsetter seg det, kan opplysninger gjøres tilgjengelige for helsepersonell som tidligere har ytt helsehjelp til pasienten i et konkret behandlingsforløp. Opplysningene må være nødvendige og relevante for helsepersonellets egen læring eller for å kvalitetssikre helsehjelpen.

Oslo, 19. september 2019

Hilde Aga, styreleder Norsk Tannpleierforening Benthe Hansen, fagansvarlig NTpF