Høringssvar fra Målfrid J. Frahm Jensen

Dato: 19.09.2019

Høringssvar – forslag til endring i Lov om helsepersonell § 29c

Jeg støtter ikke forslaget til endring i Lov om helsepersonell § 29c, jeg fraråder endringen. Endringen vil bryte med personvern og tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenestene.

Mange pasienter har opplevd snoking. Noen har klaget og helsepersonell har fått advarsel. Andre har ikke fått medhold i klagen, men har likevel følt seg krenket over at noen har tatt til seg opplysninger om dem som de ikke skulle hatt.

Pasientjournalen er pasientens journal hvor helsepersonell nedtegner både objektive funn, men også subjektive tolkninger alt etter det pasienten formidler. I psykiatrien nedtegnes det utrolig mye fra både pasienters og pårørendes formidling, og det etter tolkning av den som nedtegner informasjonen. Uansett om informasjonen nedtegnes i psykiatrien eller somatikken er den både sensitive og mange ganger skambelagt.

En lovendring som foreslått kan føre til at pasienter ikke oppsøker helsehjelp når de virkelig trenger det, at pasienter ikke formidler viktig informasjon til lege eller annet helsepersonell, både psykiatrien og somatikken. Dette kan få fatale følger både for pasienten selv, dens pårørende og kanskje også samfunnet for øvrig.

Den påståtte læringseffekten stiller jeg meg tvilende til, all den tid læringen ikke er satt i system. Etter en eventuell lovendring skal helsepersonell vilkårlig kunne søke og lete etter informasjon som kanvære relevant for eventuell læring, uten at pasienten en gang skal få vite hva helsepersonellet har lest, hva de skal med informasjonen og hvorfor denne er relevant for læring. Det vil dermed gis aksept for at helsepersonellet tilegner seg en mengde taushetsbelagt informasjon, som de ellers ikke skulle kjent til.

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 8 vil bli brutt med en tillatelse uten forbehold eller begrensning til personsensitive opplysninger. Pasientens personvern svekkes.

Hvis endringene går gjennom, vil det kanskje føre til at befolkningen får svekket tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten, og også økt skepsis til Kjernejournalen. Noen vil kanskje dermed også logge seg ut av Kjernejournalen for godt.

Akuttlegers behov for å se om de utførte sitt arbeid riktig, kan ikke få føre til en så stor svekkelse av personvernet som foreslått med endringen. Det må kunne gå an å ordne deres behov på andre måter.

Jeg ser med stor bekymring over de stadige utvidelsene av tilgangen til pasientens journal. Taushetspliktensynes glemt, og da også legeeden.

Min pasientjournal skal ikke være en åpen lærebok for såkalt læring og kvalitetssikring i helsetjenesten. Jeg fraråder dermed endringen.

Hilsen
Målfrid J. Frahm Jensen, pasient og pårørende