Høringssvar fra Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus

Dato: 06.09.2019

Helse Bergen støtter høringsforslaget til forenkling av § 29 c i lov om helsepersonell, nærmere bestemt fjerning av kravet om at helsepersonell må anmode om å få de aktuelle opplysninger for egen læring og kvalitetssikring. Dette vil etter vårt syn bidra til å gjøre bestemmelsen mer praktisk anvendbar og formålstjenlig. Vi støtter departementets syn i at en enklere tilgjengeliggjøring av opplysninger vil kunne bidra til kvalitetssikring og læring i helsetjenesten. Læringsarbeid og kvalitetssikring er legitime og svært viktige formål, og nødvendige forutsetninger for kvalitet og pasientsikkerhet. At helsepersonell i flere tilfeller vil tilegne seg pasientopplysninger, er en betydelig mindre ulempe for pasientene enn det godet at helsepersonell stadig lærer og kvalitetssikrer sine vurderinger og at dette blir enklere for helsepersonell å gjøre i praksis.

Helse Bergen er videre enig i opphevingen av siste punktum om dokumentasjon i pasientens journal. Vi mener denne påminningen er overflødig all den tid det allerede følger av andre sentrale og overordnede bestemmelser i helselovgivningen at oppslag i pasientjournal skal være logget og at utlevering av journalopplysninger på andre måter skal være dokumentert i journal, jf blant annet lov om helsepersonell, lov om pasientjournal og pasientjournalforskriften. Det er heller ikke i alle andre bestemmelser som åpner for utlevering av pasientopplysninger, tatt inn slike presiseringer.