Høringssvar fra Den norske jordmorforening

Dato: 19.09.2019

Den norske jordmorforening støtter høringsforslaget til forenkling av § 29 c i lov om helsepersonell, om lettere tilgang til journalopplysninger for egen læring og kvalitetssikring av helsehjelp. Dette er et viktig grep for å øke muligheten til læringsutbyttet og vil i neste omgang være positivt for pasientsikkerheten.

På spørsmål angående ytterligere behov for dokumentasjonsplikt mener Den norske jordmorforening at den digitale loggen er tilstrekkelig for det helsepersonell som har behandlingsansvar/har hatt pasientkontakt. Men at dersom helsepersonell anmoder andre om opplysninger, bør dette fremkomme i journal loggen.