Høringssvar fra Astrid Weber

Dato: 19.09.2019

Høringssvar fra Astrid Weber, Erfaringskonsulent Psykisk helsevern UNN HF.

De foreslått endringer i helsepersonelloven §29c støttes ikke.

Prinsippet om at pasienten eier sine helseopplysninger må veie tyngre en behovet for hevdet læringpotensial. Pasienter deler sensitive og ofte skambelagt opplysninger som ikke skal komme på avveie. I dag må helsepersonell anmode om å få tilgang, pasienter har mulighet for å se logg over hvem som har vært inne i deres journal og hva som er lest. Foreslått endringer vil kunne medføre en betydelig svekkelse av tilliten til helsetjenesten, og at pasienter ikke har tillit til at deres helseopplysninger behandles i henhold til dagens bestemmelser i pasientjournalloven, helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Så vidt jeg kan se står ikke forslaget i samsvar med dagens bestemmelser i helsepersonelloven, samt pasientens rett til å eie sine egne helseopplysninger.

Forslaget innebærer også at den praktiske etterlevelse av taushetsplikten blir overlatt til det enkelte helsepersonells dømmekraft. Det vil i prinsippet være en blanko-fullmakt som vil være i strid med taushetspliktsbestemmelser som skal gi beskyttelse av privatliv og respekten for pasientens integritet. Jeg kan således ikke støtte de foreslåtte endringene i helsepersonelloven §29 c.

Jeg sender dette høringssvaret som erfaringskonsulent i psykisk helsevern ved UNN