Høringssvar fra Lovisenberg Diakonale Sykehus AS, Oslo

Dato: 04.09.2019

Vedlagt følger vårt høringssvar - der vi tilrår at forslaget vedtas og iversettes.

Vedlegg