Høringssvar fra Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Hordaland.

Dato: 04.09.2019

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
i Hordaland fylkeskommune


Høring av forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 C enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring

Uttale frå Fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Hordaland (RMNF):

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne støttar forslag til endringar i helsepersonellova § 29 C, enklare tilgong til helseopplysningar for kvalitetssikring av helsehjelp og eigen læring, som foreslått av Helse- og omsorgsdepartementet:

§ 29 c. Opplysninger til bruk i læringsarbeid og kvalitetssikring

Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gjøres
tilgjengelige for helsepersonell som tidligere har ytt helsehjelp til pasienten i et konkret
behandlingsforløp. Opplysningene må være nødvendige og relevante for helsepersonellets
egen læring eller for kvalitetssikring av helsehjelpen.

Vennleg helsing
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Hordaland
Kjell Håland
leiar


Vedlegg