Høringssvar fra LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Dato: 20.09.2019

Høringsuttalelse: Forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring

Innledning

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har følgende merknader:

Merknader

LHL støtter forslaget til endring i helsepersonelloven § 29 c.

LHL mener det er lite tvil om at det ligger god læringseffekt for helsepersonell i det å kunne få kunnskap om hvordan det har gått med pasienten. God læring bidrar også til styrking av kvaliteten på helsetjenestene som ytes.

LHL forutsetter at pasientjournalloven § 17 også gjelder her, slik at pasienten kan motsette seg på forhånd at helseopplysninger gjøres tilgjengelig med grunnlag i § 29 c.

LHL mener det må komme tydelig frem for pasienten at det er utlevert eller gitt innsyn i journalen med hjemmel i § 29 c. I tillegg til pasientjournalen bør det fremgå av kjernejournalen.

På spørsmålet om det bør lovfestes at det skal fremgå av journalen at annet helsepersonell er gitt helseopplysninger, er LHL sitt svar ja. Pasienten har en klar interesse av å vite hvem opplysningene er utlevert til og ikke kun hvem som har utlevert dem.