Høringssvar fra St. Olavs hospital HF

Dato: 19.09.2019

St. Olavs hospital støtter høringsforslaget til forenkling av § 29 c i lov om helsepersonell.

St. Olavs hospital er av den oppfatning at dagens ordning der helsepersonell må anmode om å få opplysninger utlevert er for tungvint og har vært et hinder for læring og kvalitetssikring i spesialisthelsetjenesten..

Den foreslåtte endringen ved å fjerne kravet om at helsepersonell må anmode om å få de aktuelle opplysninger for egen læring og kvalitetssikring, vil bidra til å gjøre bestemmelsen mer praktisk anvendbar og formålstjenlig. Muligheten til læring og kvalitetssikring av egne vurdering og pasientforløp man har vært delaktig i er en viktig forutsetning for et kontinuerlig kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid.

Vi støtter departementets vurdering i at risikoen vedrørende ivaretakelse av taushetsplikt og personvern kan akspeteres. God tilgangsstyring og logging av journaloppslag er tilstrekkelige tiltak for å håndtere denne risikoen.

St. Olavs hospital er også enig i oppheving av krav om dokumentasjon i pasientens journal og at dette hensynet vil være ivaretatt ved kravet til journallogg.