Høringssvar fra Pårørendesenteret i Stavanger

Dato: 17.09.2019

Høringssvar fra Pårørendesenteret i Stavanger ang.forslag til endringer i Helsepersonelloven § 29 c – Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring.

Lovforslagets intensjon om at det skal bli lettere å få tilgang til nødvendige opplysninger for kontinuerlig læring er god, men vil blant annet medføre etiske dilemmaer.

Aktuelle problemstillinger vil være:

Hvordan sikrer eier av journal seg at helsepersonell som ønsker informasjon faktisk har ytt helsehjelp?

Dette blir fort sårbart da helsepersonell ikke lenger må anmode om innsyn – men kan søke opp pasienten selv, og derigjennom få tilgang til journalopplysninger som ikke er aktuelle for gitt læresituasjon/kvalitetssikring.

Departementets forslag om å oppheve siste punktum i HPL §29 c støtter vi ikke. Det vil være å gå i motsatt retning av EU sin personvernforordning, innført på alle andre områder, noe som har medført skjerpelser i tilgang.

Skulle forslaget bli vedtatt mener vi det bør lovfestes at det skal fremgå av journal om annet helsepersonell er gitt opplysninger, hvem og hensikt.

- Færre barrierer for å sikre pasientinformasjon, grunnet lettere tilgjengelighet, da helsepersonell selv skal definere om de kommer inn under § 29c

- Bør man etablerere en samtykkeordning hvor pasienten blir forespurt/krysser av for informasjon kan bli gitt videre i læringsøyemed (ser at departement ikke vil det)

- Bør man etablere et system hvor virksomheten kontrollerer/ etterser /lager oversikt over loggaktivitet?

- Positivt at neste behandler kan oversende forbedringspunkter til første behandlingsledd for læring/kvalitetssikring

Vi stiller også spørsmål til i hvor stor grad endringen er hensiktsmessig, da f.eks Legevakter er kommunalt driftet og ikke har felles journalsystem. Her vil en fortsatt måtte be om utskrift fra journal.