Høringssvar fra Universitetssykehuset Nord-Norge

Dato: 27.08.2019

Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring – høringssvar

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) takker for muligheten til å gi høringssvar på forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c.

UNN støtter forslaget til lovendring.

Det er god og viktig læring og kvalitetssikring i det å kunne få vite hvordan det har gått med en pasient senere i vedkommendes forløp. Dagens ordning der helsepersonell må anmode om å få opplysninger utlevert er for tungvint noe vi har påpekt i brev til Helsedirektoratet i 2018 og brev til Helse- og omsorgsdepartementet i 2019. Dette har vært et alvorlig hinder for læring og kvalitetssikring i spesialisthelsetjenesten..

I høringsnotatet pekes det på at enklere tilgang er en utfordring når det gjelder ivaretakelse at taushetsplikt og -rett og personvernet. Vi er enig med departementet i at denne risikoen kan aksepteres og at personvernet ivaretas godt gjennom tilgangsstyring og logging.

Departementet skriver i høringsnotatet at «(d)et vil, som før, ikke være krav om å innhente samtykke fra pasienten først». Vi ønsker å påpeke at selv om det er riktig at det ikke er krav om eksplisitt samtykke så innebærer formuleringen «med mindre pasienten motsetter seg det» at tilgang til informasjonen baseres på et presumert samtykke. En konsekvens av dette er at pasienten bør få informasjon om at helsepersonell kan få tilgang til helseopplysninger i tråd med bestemmelsen. Vi foreslår at det dokumenteres i journal dersom pasienten ikke ønsker at helsepersonell skal ha slik tilgang.

Departementet ber om høringsinstansens syn på behovet for ytterligere dokumentasjon knyttet til tilgjengeliggjøring av opplysninger etter bestemmelsen. Vi foreslår at dersom helsepersonell selv gjør oppslag at det er tilstrekkelig med loggføring. Dersom helsepersonell anmoder andre om opplysningene og får disse utlevert vil ikke dette fremgå av logg og en slik utlevering bør dokumenteres i journal.