Høringssvar fra Stabburshella

Dato: 18.09.2019

Stabburshella værested er en brukerstyrt møteplass for alle. Stabburshella ønsker å styrke brukernes medvirkning i planlegging og utforming av tilbudet til rusavhengige og pårørende, være en brobygger mellom bruker/pårørende og hjelpeapparatet.

Høringsnotatet er tatt opp i brukerstyre, styre og hos erfaringskonsulentene.

Det ønskes ingen endringer dagens lov, altså ikke endring i Helsepersonelloven § 29 C.

Dette begrunnes i:
- Hvordan sikre at personale kvalifiseres til innsyn
- Hvordan sikre at pasienter skjønner at de skal si ifra iforkant for å hindre innsyn i journalen sin
- Noen er i en situasjon som gjør det vanskelig å ta stilling til lovendringen.

Hvordan kan det sikres godt nok at uvedkommende får tilgang?

Risiko for at helsepersonell får tilgang til sensitive opplysninger som ikke er nødvendige.