Høringssvar fra Helse Møre og Romsdal HF

Dato: 19.08.2019

Høringsuttalelse vedrørende forslag til helsepersonelloven § 29c

Helse Møre og Romsdal HF støtter departementets forslag til endring av helsepersonelloven § 29c om lettere tilgang til journalopplysninger for egen læring og kvalitetssikring av helsehjelp.

Forslaget er etter vårt syn godt begrunnet og bidrar til å øke muligheten for læring og kvalitetssikring av egen innsats i behandlingsforløpet. Klinikere i vår virksomhet har lenge etterlyst muligheter for enklere å få en oppdatering av pasientens tilstand, når pasienten har blitt flyttet videre i «systemet». I mange tilfeller er det kun helt begrenset informasjon som er av interesse, så som pasientens endelige diagnose. Slik informasjon vil for eksempel kunne gi ambulansepersonell mulighet til å forbedre og kvalitetssikre sine innledende undersøkelser på skadested og under transport, før innlegging på akuttmottak.

Forslaget vil kunne føre til noe høyere spredning av helseopplysninger enn under gjeldende rett, men vilkårene sikrer at det fremdeles er en svært begrenset krets av helsepersonell som vil ha lovlig tilgang. Det er allerede i dag slik at helsepersonell har teknisk mulighet til å aktualisere journalinnsyn langt utover hva de har rett til, men opplæring, sikkerhetskultur, tilgangskontroll, sporing og avviksoppfølging bidrar til å redusere muligheten for uberettiget tilgang. Formålet om kvalitetssikring og læring anses også fra denne side som viktigere enn de ulemper som oppstår. Muligheten for sperring vil fremdeles gi pasienten mulighet til å begrense journalinnsyn for helsepersonell fra tidligere behandlingsfaser.

Lovforslaget vil frigjøre tid for helsepersonell som i dag brukes til administrativ kontroll av om vilkårene for tilgang er oppfylt. Slik manuell kontroll har hittil vært nødvendig ettersom automatiserte prosesser ikke har kommet på plass.

Lovforslaget åpner kun for at personer som «tidligere har ytt helsehjelp til pasienten i et konkret behandlingsforløp» kan gis informasjon. I praksis vil mange komme bort i eller få informasjon om pasienter som man ikke har hatt eller vil få noe med å gjøre, for eksempel ved vaktskifte, undervisning eller erfaringsoppsummeringer i fagmiljøene.

Selv om informasjon i undervisningssituasjoner forsøksvis gis uten identifisering av pasienten, vil kravet til anonymitet sjelden være oppfylt da kollegaer på samme sengepost eller seksjon/avdeling vil kunne forstå hvem det er snakk om ved å sammenholde med annen informasjon. Særlig gjelder dette de litt mer ekstraordinære tilfeller av sykdom eller behandling som gjerne er aktuelt å nevne i undervisningsformål. Vi kan ikke se hvordan dette behov for læring og kvalitetssikring lovlig kan ivaretas verken i eksisterende lov eller gjennom det nye forslaget til § 29c. Etter vårt syn bør det være lovlig å dele journalinformasjon blant kollegaer om pasienten gjennom undervisning eller erfaringsoppsummering selv om informasjonen kan identifisere pasienter.

Vi anmoder departementet om å vurdere også dette aspekt ved endringen av bestemmelsen.