Høringssvar fra Sykehuset Telemark HF

Dato: 19.09.2019

Høringsuttalelse fra Sykehuset Telemark HF – Høringsnotat: Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring

Sykehuset Telemark viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 21. juni 2019 med oversendelse av høringsnotat til endringer i helsepersonelloven § 29 c. Høringsfristen er 19. september 2019.

Sykehuset Telemark slutter seg til forslaget om å forenkle helsepersonells tilgang til taushetsbelagte opplysninger der helsepersonell tidligere har ytt helsehjelp til pasienten. Læring og kvalitetssikring er viktig for at det skal ytes gode og sikre helsetjenester, og det er derfor positivt at det gis en praktisk anvendbar og tydelig lovhjemmel for tilgang til taushetsbelagte helseopplysninger til dette formålet med mindre pasienten motsetter seg det.

Sykehuset Telemark støtter således at plikten til å anmode annet helsepersonell om tilgang til opplysninger for læring og kvalitetssikring fjernes og at det blir opp til helsepersonellet selv å vurdere om vilkårene for å slå opp i pasientens journal for læring og kvalitetssikring er oppfylt.

Sykehuset Telemark slutter seg til at det ikke skal være krav om å innhente samtykke fra pasienten, men at pasientens personvern ivaretas ved at pasienten kan motsette seg innsyn for læring og kvalitetssikring. I høringsnotatet skrives det at «dersom en pasient eksplisitt har motsatt seg slikt innsyn i ettertid, må dette respekteres.» Det antas at «med mindre pasienten motsetter seg» skal forstås på samme måte som i helsepersonelloven §§ 25, 45 og 45a, opplysningene skal heller ikke utleveres dersom det er grunn til å tro at pasienten ville motsette seg det. Det bør derfor ikke være krav om eksplisitt motstand fra pasienten etter § 29c slik det kan synes som departementet har lagt til grunn i høringsnotatet.

I høringsnotatet foreslås det at dokumentasjon på tilgjengeliggjøring av opplysninger minst skal inneholde informasjon om identitet og organisatorisk tilhørighet til den som har hentet fram helseopplysninger, samt grunnlaget for tilgjengeliggjøringen. Sykehuset Telemark slutter seg til at det bør være et krav at grunnlaget for tilgjengeliggjøringen fremkommer av logg. Departementet ber spesielt om høringsinstansenes syn på om det bør lovfestes at det skal fremgå av journalen at annet helsepersonell er gitt helseopplysninger. Sykehuset Telemark mener det er viktig at slik utlevering dokumenteres, og mener også at det vil være et krav om dokumentasjon av utleveringen etter pasientjournalforskriften § 7 bokstav b).

Av høringsnotatet fremkommer at studenter og annet helsepersonell i opplæring for eksempel vil kunne ha behov for å følge og observere mer erfarne helsepersonell i deres tjeneste. Personen i opplæring vil dermed få tilgang til pasientopplysninger for å lære, uten at dette nødvendigvis gir bedre helsehjelp til den aktuelle pasienten i det aktuelle tilfellet. Sykehuset Telemark mener det her åpnes for en uklarhet mht studenter og annet helsepersonells tilgang til journal i opplæringsøyemed. Etter ordlyden i forslaget til § 29c er det et vilkår for tilgang at helsepersonellet tidligere har ytt helsehjelp til pasienten. Sykehuset Telemark mener det bør beskrives nærmere hvilke rolle studenter og annet helsepersonell i opplæring må ha i det konkrete behandlingsforløpet, for at de lovlig skal kunne slå opp i pasientens journal.

Det fremkommer at departementet vil vurdere om det er behov for flere lov- eller forskriftsendringer knyttet til læringsarbeid og kvalitetssikring i helsetjenesten. Sykehuset Telemark vil fremheve behovet for tydeligere lovregulering av når ledere og medisinskfaglige rådgivere lovlig kan slå opp i pasientjournal når det er nødvendig for læring og kvalitetssikring bl.a. knyttet til oppfølging av uønskede hendelser og klagesaker.

Med hilsen

Sykehuset Telemark

Helle Devik Haugseter

Foretaksjurist