Høringssvar fra Anonym

Dato: 06.08.2019

Svartype: Med merknad

Utdrag fra Høringsnotatet s.10:

5 Forslag til lovendring

Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. § 29 c skal lyde:

§ 29 c. Opplysninger til bruk i læringsarbeid og kvalitetssikring

Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gjøres tilgjengelige for helsepersonell som tidligere har ytt helsehjelp til pasienten i et konkret behandlingsforløp. Opplysningene må være nødvendige og relevante for helsepersonellets egen læring eller for kvalitetssikring av helsehjelpen.

Innspill: Det uthevede i lovteksten over, oppleves for meg som sykepleier og leder som missvisende. Det bør komme tydeligere frem at dette er kun hvis pasienten motsetter seg dette aktivt, og at det ikke er krav om å innhente samtykke fra pasienten. Denne formuleringen vil før til mye diskusjoner rundt innhenting av pasientens samtykke og føre til at helsepersonell ikke får utlevert opplysninger til læring og kvalitetssikring raskere.