Høringssvar fra Stavanger kommune

Dato: 19.09.2019

Helse og velferd

Helse og omsorg

Helse- og omsorgsdepartementet

Dato:

17.09.2019

Saksnummer:

19/17164-2

Deres ref.:

Høringsuttalelse - enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring

Stavanger kommune viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsforslag vedrørende enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring, oversendt ved brev av 21.06.2019.

Stavanger kommune vil med dette avgi følgende høringsuttalelse:

Stavanger kommune er enig i intensjonen bak høringsforslaget, dvs. å legge til rette for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring hos helsepersonell. Stavanger kommune støtter imidlertid ikke Helse- og omsorgsdepartementets forslag til lovendring for å oppnå intensjonen.

Kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring hos helsepersonell er grunnleggende for å ivareta pasientsikkerheten og sikre systematisk forbedring av helse- og omsorgstjenestene. Stavanger kommune mener det er viktig at det foreligger en hjemmel i helse- og omsorgslovgivningen som åpner for at helsepersonell som tidligere har tatt del i undersøkelse eller behandling av en pasient, kan gjør seg kjent med hvordan det har gått med pasienten, så lenge dette skjer for kvalitetssikring av helsehjelpen og læring hos helsepersonellet. En slik bestemmelse foreligger i dag i helsepersonelloven § 29 c.

Etter dagens lovverk må helsepersonell som tidligere har tatt del i undersøkelse og behandling av pasienten, fremsette en anmodning til helsepersonell som deltar senere i behandlingsforløpet om å få opplysninger om hvordan det har gått med pasienten. I høringen forslås det å fjerne kravet om at helsepersonellet må anmode om opplysningene. Forslaget innebærer at helsepersonellet selv skal kunne søke opp opplysningene i tidligere pasienters journaler.

Stavanger kommune mener høringsforslaget er problematisk i et personvernperspektiv. En hjemmel for at helsepersonell skal kunne innhente opplysninger om tidligere pasienter vil alltid medføre en risiko for misbruk, såkalt snoking i pasientjournal. I dagens lovverk ligger det en sperre/kontrollfunksjon i det faktum at man må anmode helsepersonell som deltar senere i behandlingsforløpet om opplysningene, og begrunne anmodningen. Dette medfører en transparens som sannsynligvis vil ha en disiplinerende effekt, og dermed redusere risikoen for misbruk.

Høringsforslaget innebærer at denne kontrollfunksjonen forsvinner. Det blir opp til det enkelte helsepersonell selv å vurdere om vedkommende har rett til å tilegne seg opplysninger om tidligere pasienter. Riktignok innebærer høringsforslaget at det skal kunne fremgå av en logg hvem som har tilegnet seg opplysninger fra journalen. Ved etterfølgende kontroll vil det imidlertid være vanskelig å vurdere hvorvidt tilegnelsen av opplysninger reelt sett var tale om kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring, eller begrunnet i andre motiver. Dette må ses i sammenheng med at avgrensningskriteriene for øvrig er relativt vide. Hjemmelen for innhenting av informasjon vil ifølge høringsforslagets ordlyd gjelde alt helsepersonell som tidligere har deltatt i behandlingsforløpet. Dette kan omfatte mange personer, f.eks. samtlige ansatte på en avdeling på sykehjem hvor pasienten har vært inneliggende. Det kan også være utfordrende å avgrense hva som inngår i et behandlingsforløp for pasienter med mange og sammensatte lidelser.

For å ivareta intensjonen om å legge til rette for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring, mener Stavanger kommune at potensialet i dagens hjemmel heller bør utnyttes bedre. Inntrykket er at dagens hjemmel er lite kjent. Stavanger kommune savner en vurdering fra departementet på hvordan dagens hjemmel i større grad kunne blitt gjort kjent og operasjonalisert.

Stavanger kommune støtter for øvrig at muligheten for informasjon skal kunne gå begge veier, dvs. at helsepersonell som deltar senere i et behandlingsforløp på eget initiativ skal kunne gi informasjon til helsepersonell tidligere i forløpet for å ivareta kvalitetssikring av helsehjelp og læring.

Med hilsen

Eli Karin Fosse

Helge Dragsund

direktør

kommunalsjef

Ragnhild Øvrebø

saksbehandler


Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur