Høringssvar fra WSO - Landsforeningen We Shall Overcome

Dato: 15.09.2019

Høring av forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring

Høringssvar fra WSO - Landsforeningen We Shall Overcome

WSO støtter ikke de foreslåtte endringene i helsepersonelloven § 29 c og finner ikke at behovet for læring og kvalitetssikring står over prinsippet om at det er pasienten som eier sine egne helseopplysninger. Det er allerede for mange uvedkommende helsepersonell som tar seg til rette med å innhente opplysninger de ikke har behov for. "Læring og kvalitetssikring" er for generelle termer som det kan være lett å gjemme seg bak.

Våre medlemmer har ofte psykiatriske diagnoser. Disse kan være svært stigmatiserende. noe man ikke vil at uvedkommende skal ha tilgang til. Vi ønsker derfor at personopplysninger i journaler skal bli mindre tilgjengelig for helsepersonell, selv om de har hatt noe med pasienten å gjøre tidligere.

Pasienter innen psykiatrien deler sine mest sensitive og skambelagte opplevelser, tanker, drifter og kanskje handlinger med behandleren. Dette nedtegnes i pasientjournalen. Det er ugreit at andre enn dem opplysningene var ment for får tilgang til disse. En konsekvens av å gjøre tilgangen lettere kan være at folk slutter å fortelle om psykiske helseutfordringer som de bør fortelle om og få hjelp til. Dette kan få alvorlige følger for pasienten, dens pårørende og samfunnet for øvrig. Det kan også ha den konsekvens at behandleren ikke nedtegner viktige opplysninger, fordi vedkommende vet at alt for mange får tilgang til informasjonen. Dette vil være svært uheldig.

Å utvide tilgangen til pasientjournalen vil kunne svekke tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten. En utvidelse av tilgangen, som foreslått, vil dermed bryte med formålsparagrafen til lov om helsepersonell.

WSO ser med bekymring på at tilgangen til pasientjournalen gjøres lettere for å imøtekomme akuttlegers og annet helsepersonell innen somatikken sine påståtte behov for «læring og kvalitetssikring». Gjeldende rett gir tilgang til lærings- og kvalitetssikringsformål, derfor trenger en ikke en utvidelse av tilgangen.

WSO mener at verken «anmodning» eller siste punktum i § 29 c må fjernes. Gjeldende rett må forbli slik den er i dag.