Forsiden

Høringssvar fra Norges Døveforbund

Dato: 22.12.2021

Norges Døveforbund (NDF)

Sak: Høring av forslag til endringer i kjernejournalforskriften

Norges Døveforbund (NDF) takker for muligheten til å komme med innspill til deres høringsnotat. NDF er en organisasjon som arbeider nasjonalt for døve/hørselshemmede og tegnspråkbrukere. Vi er også en språkorganisasjon, og våre målsetninger og verdier er blant annet å fremme og styrke statusen til norsk tegnspråk i Norge.

Våre innspill er som følger:

  • Kjernejournal bør inkludere relevant informasjon om kommunikasjonsform og funksjonshemminger som nedsatt hørsel.

I Norge er det om lag 20.000 tegnspråkbrukere. Ca. 5500 av disse er døve og hørselshemmede, som representerer den tegnspråklige kjernen. Dersom en inkluderer hørselshemmede, er tallet på over en million.

Vi har en ny Lov om Språk (Språklova)Prop 108 L som trer i kraft 1.januar 2022. Der anerkjennes norsk tegnspråk som det nasjonale tegnspråket i Norge og slår fast at i språklig og kulturelt uttrykk er norsk tegnspråk likeverdig med norsk. Norsk tegnspråk er et offisielt språk i Norge på lik linje med norsk, samisk, kvensk, romani og romanes.

Døve og pårørende opplever gjentatte ganger og måtte informere sykehus, lege, sykepleier og alle andre relevante instanser om at vedkommende er døv og behøver ulike tilretteleggingstiltak. For eksempel kan ikke døve/ hørselshemmede ringe og eller besvare telefonen, som den hørende befolkningen ellers kan gjøre. Vi er nødt til å ta kontakt skriftlig, vi må bestille tegnspråktolk eller skrivetolk, for å kunne ha kommunikasjon med sin fastlege eller sykehus. Det å forklare dette hver gang tar mye tid og energi av den enkelte person.

Vi vet at mer enn 95 % av døve og hørselshemmede barn blir født av hørende foreldre. Disse opplever å bruke helsevesenet i en veldig stor skala. Det være seg å måtte ta hørselstest på sitt barn. Alle nyfødte i Norge skal tilbys hørselsscreening kort tid etter fødsel, eventuelt inkludert supplerende testing med automatisk hjernestammeaudiometri. Dersom denne screeningen ikke passerer, skal man raskt henvises videre for re-testing og eventuell testing ved en hørselssentral. Hørselsutredning av barn er en tverrfaglig oppgave som involverer både audiograf, audiopedagog, audiofysiker og ØNH-lege. Andre fagfelt som også kan bli koblet på er logoped,

Vi Norges Døveforbund etterspør bedre samhandling mellom helseinstansene på dette området. En måte å gjøre dette på er å åpne for tilleggsinformasjon, for eksempel relevant informasjon om kommunikasjonsform, funksjonshemming og så videre, i kjernejournalen slik at en ikke trenger å utbrodere det hver eneste gang. Tiltaket vil både være rimelig og effektivt.

Norges Døveforbund støtter nye forslaget om endringer i kjernejournalforskriften. Samstemmingen kan danne grunnlag for en bedre samhandling på tvers av fagfeltene innenfor helsevesenet. Samt følge pasienten i sitt sykehusopphold. Dette ser vi av en stor viktighet, ved eventuelle endringer underveis, hvordan kommunisere med døve og hørselshemmede, bestilling av tegnspråk-/skrivetolk og en oppdatert liste som følger pasienten ved utskrivning.

Vi imøteser gjerne et møte med departementet for videre drøfting.

Mvh.

Elisabeth Frantzen Holte Adriana Fjellaker

Konst.generalsekretær Interessepolitisk rådgiver

Norges Døveforbund Norges Døveforbund