Forsiden

Høringssvar fra Fagforbundet, Yrkesseksjon helse og sosial

Dato: 26.12.2021

Fagforbundets har mottatt forslag til endringer i kjernejournalforskriften til høring. Høringen er administrativt behandlet i Yrkesseksjon helse og sosial.

Departementet foreslår at det presiseres at helsepersonell med legemiddelansvar (herunder kliniske farmasøyter) kan gis tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysninger om pasienten, herunder pasientens legemiddelliste, for å sikre en forsvarlig medisinering av pasienten. Tilgang skal kunne gis uten pasientens samtykke.

Fagforbundet støtter endringsforslaget. Vi vil samtidig presiserer at det i en så omfattende prosess med forskriftsendring burde blitt lagt til rette for flere faggrupper som har betydning i de kommunale arbeidsprosessene. Det er mange som bør ha tilgang til kjernejournal i sitt arbeid med legemiddelhåndtering, for eksempel helsefagarbeidere. Dette er spesielt viktig når Pasientens legemiddelliste skal innføres nasjonalt.

Pasientsikkerheten fordrer at det foretas grundige legemiddelsamstemminger og -gjennomganger, og at legemiddellisten i størst mulig grad samsvarer med det som pasienten faktisk bruker av medikamenter hver dag. Alle yrkesgrupper som driver legemiddelhåndtering bør ha tilgang til informasjon som gjør at de kan bidra til forsvarlig legemiddelhåndtering.