Forsiden

Høringssvar fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Dato: 22.12.2021

Forslag til endringer i kjernejournalforskriften

FFO viser til overnevnte høringsforslag og vil her gi noen merknader til forslaget


FFO er enige i at det er behov for å gjøre endringer i kjernejournalen gjennom å presisere at helsepersonell med legemiddelansvar herunder kliniske farmasøyter får tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysninger om pasienten for å sikre best mulig behandling.

Vi mener også at det er et viktig pasientsikkerhetstiltak at helsepersonell får tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysninger i kjernejournal slik at det i minst mulig grad skjer uheldige hendelser på grunn av feil legemiddelbruk. Vi mener også at bruk av klinisk farmasøyt som blant annet gjennomfører legemiddelgjennomganger og legemiddelsamstemminger er viktige tiltak for å sikre at det ikke oppstår legemiddelrelaterte feil. Vi håper derfor at alle sykehus i større gra ansetter kliniske farmasøyter.

Helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

FFO er enig i at helsepersonell med legitime behov i den kommunale helse- og omsorgstjenesten får tilgang til legemiddelopplysninger om pasienten i kjernejournal og PLL for å sikre en forsvarlig medisinering, på lik linje med spesialisthelsetjenesten. Det er flere kommuner som har ansatt farmasøyter, og vi mener også disse har legitime behov for tilgang til legemiddelopplysninger i kjernejournal og PLL.

Det er ikke listet opp hvilke profesjoner i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som skal ha rett til tilgang, men vi tolker det dithen at alle som har et legemiddelansvar skal ha tilgang til relevante og nødvendige legemiddelopplysninger. FFO ønsker spesifikt å nevne vernepleiere som ofte har legemiddelansvar overfor sårbare grupper som for eksempel utviklingshemmede. Vi mener at disse også må ha tilgang på lik linje med annet helsepersonell med legemiddelansvar i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

PersonvernkonsekvenserFFO er enig med departementets beskrivelse av at kjernejournal inneholder helseopplysninger som er svært sensitive. Innebygd personvern, sikker tilgangsstyring, formålsbegrensning og begrenset mengde data det gis tilgang til, er alle viktige elementer som reduserer faren for opplysninger kommer på avveie. Det er vår vurdering at personvernet er godt ivaretatt når helsepersonell med legemiddelansvar herunder kliniske farmasøyter får tilgang til legemiddelopplysninger også uten at det løpende innhentes pasientens samtykke. Det at pasientene har en generell rett til å motsette seg at opplysninger blir behandlet i kjernejournal vil gi pasientene en selvbestemmelse i denne sammenheng.

Oppsummert

FFO mener at pasientsikkerheten styrkes ved at helsepersonell med legemiddelansvar får tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysninger i kjernejournal. Vi mener også at de personvernet er godt ivaretatt med innebygd personvern, tilgangsstyring og dataminimering. Vi mener det er i pasientenes interesse at klinisk farmasøyt har tilgang til legemiddelopplysninger herunder pasientens legemiddelliste fordi de har spisskompetanse på legemiddelgjennomganger og legemiddelsammenstillinger.

På dette grunnlag støtter FFO forslagene til endring i kjernejournalforskriften