Forsiden

Høringssvar fra Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Dato: 09.12.2021

Forslag til endringer i kjernejournalforskriften -- høyringssvar frå Helse Bergen

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus støttar dei føreslåtte endringane kor det er presisert at helsepersonell med legemiddelansvar (inkludert kliniske farmasøytar) kan gjevast tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysningar om pasienten, inkludert pasientens legemiddelliste, og at tilgang skal kunne gjevast utan samtykke frå pasienten.

Kliniske farmasøytar spelar ei viktig rolle i sjukehusa, mellom anna i arbeidet med legemiddelinformasjon i overgangar i helsetenesta. Dei jobbar no unødvendig tungt ved at dei må innhente samtykke frå pasient før dei kan gjere oppslag i kjernejournal, i dei tilfella kor dei ikkje er definert inn i den akuttmedisinske kjeda. Ved innføring av pasientens legemiddelliste vert problemstillinga ytterligare forsterka. Endringa er difor naudsynt og vil bidra til tryggare legemiddelbruk for pasientane, enklare arbeidskvardag for helsepersonell og sikre at ein har same regelverk i kommune- og spesialisthelsetenesta.

Ordlyden i forslaget til ny forskriftstekst kan gi opphav til usikkerheit knytt til kva som ligg i omgrepet «legemiddelansvar», når «lege og sjukepleiar i spesialisthelsetenesta» framleis er særskilt omtala i forslaget § 7 andre ledd bokstav d). Det ville vore naturleg at lege og sjukepleiar inngår i det nye omgrepet «helsepersonell med legemiddelansvar i spesialisthelsetenesta» og at bokstav d) dermed kan fjernast. Regelverket vil då bli likelydande for kommune- og spesialisthelsetenesta.

Helse Bergen vil til slutt presisere at det er viktig at alt helsepersonell som har tenestleg behov får tilgang til nødvendig og relevant informasjon frå kjernejournal for best mogleg legemiddeltryggleik for den enkelte pasienten. Dette gjeld til dømes legar ved private legekontor og farmasøytar i apotek. Denne problemstillinga vil verte ytterlegare aktualisert når pasientens legemiddelliste (PLL) vert innført og ein skal syte for at alle aktørane nyttar same grunnlagsdata for informasjon om pasientens legemiddel.

Marta Ebbing, fagdirektør, FoU-avdelinga

Jannicke Slettli Wathne, spesialrådgjevar, Seksjon pasienttryggleik