Forsiden

Høringssvar fra Sykehuset i Vestfold HF

Dato: 01.12.2021

Høringssvar fra Sykehuset i Vestfold HF - Forslag til endringer i kjernejournalforskriften

Vi viser til departementets høringsnotat «Forslag til endringer i kjernejournalforskriften» med svarfrist 27.12.2021.

I notatet redegjøres det for endringsbehovet og nevner særlig behovet for tilgang til kjernejournal for kliniske farmasøyter uten krav til samtykke fra pasienten. SiVHF støtter i utgangspunktet forslaget.

Vår kommentar retter seg mot ordlyden i ny bokstav c) i kjernejournalforskriften § 7 der det brukes begrepet «helsepersonell med legemiddelansvar i spesialisthelsetjenesten». Slik den er utformet, vil ikke bestemmelsen medføre noen realitetsendring for kliniske farmasøyter i spesialisthelsetjenesten.

Begrunnelse

Med «helsepersonell med legemiddelansvar» forstås

1. helsepersonell som i dag har rekvireringsrett; leger og tannleger samt noen få grupper på avgrensede områder eks. jordmor og helsesykepleier.

2. øvrig helsepersonell i spesialisthelsetjenesten som er gitt myndighet til å ordinere legemidler i henhold til på forhånd fastsatte helsefaglige prosedyrer. Såkalt ordinering gjennom prosedyre jf. legemiddelhåndteringsforskriften § 3:

h.

Ordinering gjennom prosedyre: Beslutning om iverksettelse av legemiddelbehandling gjennom skriftlig prosedyre som er fastsatt av virksomhetsleder.

Dette er nærmere omtalt i samme forskrift § 7 annet ledd:

Istandgjøring og utdeling av legemidler skal som hovedregel skje på grunnlag av ordinering gjort til enkeltpasient. Unntatt fra dette er utdeling av legemidler som skjer på grunnlag av ordinering gjennom virksomhetens prosedyre og gjelder kun situasjoner der slik ordinering er nødvendig for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. Prosedyren skal være fastsatt av virksomhetsleder, og utarbeidet i samråd med helsepersonell med rekvireringsrett til pasient.

Kliniske farmasøyter i sykehuset har ikke adgang til å ordinere legemidler i henhold til på forhånd fastsatte helsefaglige prosedyrer. Deres oppgaver er verken å gjøre i stand, dele ut eller ordinere legemidler i spesielle tilfeller, men utføre legemiddelgjennomgang og –samstemming som legens medhjelper. De gir råd om eventuelle endringer i legemiddelbehandlingen. Av sykehusets retningslinje fremgår det at det er lege som er ansvarlig for den endelige beslutningen om videre legemiddelbehandling for pasienten.

Den foreslåtte forskriftsendringen vil ikke innebære noen endring for kliniske farmasøyter i vårt sykehus; tilgang til helseopplysninger i kjernejournal vil fortsatt kreve pasientens samtykke.

Unntak fra samtykkekravet må reguleres særskilt for denne gruppen helsepersonell med rådgivende oppgaver innen legemiddelgjennomgang og –samstemming.

Videre bør begrepet «legemiddelansvar» i forslaget bokstav b) og c) erstattes med eks. «helsepersonell som kan ordinere legemidler gjennom prosedyre.» Bokstav b) c) og e) kan med fordel slås sammen da det gjelder det samme for alle de nevnte gruppene.