Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 345522

Dato: 20.12.2021

Jeg motsetter meg på det sterkeste dette forslaget til endringer i kjernejournalforskriften. Jeg motsetter meg at helsepersonell med legemiddelansvar (herunder kliniske farmasøyter) kan gis tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysninger om pasienten uten pasientens samtykke.

Denne potensielle endringen åpner opp for potensielt misbruk av personlige opplysninger. Jeg stiller meg kritisk til at det foretas endringer i hvem som har tilgang til svært personlige opplysninger i kjernejournalen, uten å få samtykke av kjernejournalens eier, nemlig den enkelte pasient. De som har kjernejournal i dag har akseptert kjernejournal på gitte vilkår. Å endre disse vilkårene uten å involvere pasientene svekker tillit til helsetjeneste og helsepersonell.

Kjernejournal er svært privat og inneholder sensitive opplysninger som aldri må deles uten samtykke fra innehaver av journalen.

De foreslåtte endringene er et totalt og fatalt angrep på privatlivet. NEI til endring i kjernejournalforskriften.