Forsiden

Høringssvar fra Helsedirektoratet

Dato: 20.12.2021

Helsedirektoratet viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat med forslag til endringer i kjernejournalforskriften, med svarfrist 27. desember 2021.

Departementet foreslår at det gjøres endring i kjernejournalforskriften § 7 annet ledd, slik at helsepersonell med legemiddelansvar i spesialisthelsetjenesten kan gis tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysninger om pasienten, herunder pasientens legemiddelliste, uten krav om samtykke. Formålet er å sikre forsvarlig medisinering av pasienten.

Helsedirektoratet støtter den foreslåtte endringen, og de vurderinger som er gjort av departementet.

Som departementet viser til er det allerede slik at helsepersonell med legemiddelansvar i sykehjem og hjemmesykepleien, er unntatt fra kravet om samtykke for tilgang til opplysninger i kjernejournal. Denne helsepersonellgruppen har sammenfallende oppgaver med helsepersonell med legemiddelansvar i spesialisthelsetjenesten, og den foreslåtte endringen vil fjerne den utilsiktede forskjellen mellom disse gruppene.

Vi mener videre at den foreslåtte endringen vil bidra til å redusere feilmedisinering og dermed øke pasientsikkerheten i spesialisthelsetjenesten.

Vi er enig med departementet i at den foreslåtte endringen ikke vil innebære noen vesentlig inngrep i pasientens personvern. Pasientene vil fortsatt kunne motsette seg at helseopplysninger behandles i nasjonal kjernejournal, jf. pasientjournalloven § 13 og helsepersonelloven § 45. Videre er det presisert i kjernejournalforskriften § 7 tredje ledd at pasienten kan motsette seg at legemiddelliste gjøres tilgjengelig.