Forsiden

Høringssvar fra Norske Sykehusfarmasøyters Forening

Dato: 16.12.2021

Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF) støtter forslaget til endringer i kjernejournalforskriften § 7 annet ledd der det presiseres at helsepersonell med legemiddelansvar gis tilgang til pasientens legemiddelliste i kjernejournal uten pasientens samtykke for å sikre forsvarlig medisinering av pasienten.

Dette vil sørge for en bedre arbeidsflyt for kliniske farmasøyter som utfører legemiddelsamstemming, legemiddelsamtale og legemiddelgjennomganger, og være et viktig ledd inn mot pasientsikkerhetsarbeidet.

Forslag til ny tekst til kjernejournalforskriften § 7 annet ledd:

Når det er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp til pasienten, kan tilgang til helseopplysninger i den nasjonale kjernejournalen gis uten pasientens samtykke til følgende helsepersonell:

a) fastlegen

b) helsepersonell med legemiddelansvar i sykehjem og hjemmesykepleien

c) helsepersonell med legemiddelansvar i spesialisthelsetjenesten

d) lege og sykepleier i spesialisthelsetjenesten

e) helsepersonell i den akuttmedisinske kjeden.

NSF foreslår endring i tekst til:

a) fastlegen

b) lege og sykepleier i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten

c) Annet helsepersonell med legemiddelansvar i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og ved fastlegekontor

d) helsepersonell i den akuttmedisinske kjeden.