Forsiden

Høringssvar fra Direktoratet for E-helse

Dato: 14.12.2021

HOD - Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Deres ref.:

Vår ref.:

Saksbehandler:

Dato:

21/4062

21/671-2

Heidi Kristensen

14.12.2021

Høringsuttalelse - forslag til endringer i kjernejournalforskriften

Vi viser til høring om forslag til endringer i kjernejournalforskriften, med høringsfrist 27. desember 2021. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det gjøres endringer i kjernejournalforskriften § 7 andre ledd slik at kliniske farmasøyter gis tilgang til kjernejournal uten å måtte innhente samtykke fra pasienten når dette er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp.

Direktoratet for e-helse støtter forslaget. Vi mener at den foreslåtte forskriftsendringen vil bidra til å redusere feilmedisinering og dermed øke pasientsikkerheten.

Vennlig hilsen

Birgitte Jensen Egset
avdelingsdirektør

Siri Pernille Utkilen

seksjonssjef

Dokumentet er godkjent elektronisk