Forsiden

Høringssvar fra Norsk Farmasøytisk Selskap

Dato: 08.12.2021

Vi viser til departementets høring om endringer i kjernejournalforskriften § 7.

I høringsnotatet foreslås det at helsepersonell med legemiddelansvar, herunder kliniske farmasøyter, kan få tilgang til pasienters legemiddelopplysninger i den nasjonale kjernejournalen og pasientens legemiddelliste uten å måtte innhente samtykke fra pasient. Den foreslåtte endringen vil langt på vei harmonisere regler for tilgang til helse- og legemiddelopplysninger i hhv sykehjem, hjemmesykepleie og spesialisthelsetjenesten. Forskriftsendringen vil lette arbeidshverdagen for kliniske farmasøyter. Norsk Farmasøytisk Selskap støtter departementets endringsforslag som vi mener vil bidra til å sikre forsvarlig legemiddelbehandling av pasientene. Å gi tilgang til helse- og legemiddelopplysninger, også for kliniske farmasøyter, vil legge til rette for utvidet tverrfaglig samarbeid i tjenestene.

I forslag til ny § 7 presiseres det at lege og sykepleier i spesialisthelsetjenesten skal har tilgang til opplysninger uten samtykke. Det er ikke forslått en tilsvarende regel for lege og sykepleier i sykehjem og hjemmesykepleie. Vi er usikre på om det er naturlig å gjøre et slikt skille mellom tjenestene da vi antar at de prinsipielle behovene for tilgang til opplysninger er relativt i like.

Også apotekfarmasøyter ville, i forbindelse med reseptekspedisjoner, hatt god nytte av tilgang til opplysninger i kjernejournal uten pasient-samtykke. Kjernejournal inneholder opplysninger som ikke ligger i PLL. Apotekfarmasøyter har allerede hjemmel for tilgang til opplysninger i PLL jf. reseptformidlerforskriften § 3-1, og det burde ikke være noe til hinder for å også gi apotekfarmasøytene tilgang til Kjernejournalopplysninger.

Vennlig hilsen

styret i Norsk Farmasøytisk Selskap

Hege Helm,

daglig leder