Forsiden

Høringssvar fra Norges Farmaceutiske Forening

Dato: 23.12.2021

Endring av kjernejournalforskriften

Det vises til høring vedrørende endring av kjernejournalforskriften. Norges Farmaceutiske Forening støtter forslaget om å endre forskriften. Endringen vil medføre at reseptar- og provisorfarmasøyter som jobber klinisk eller har legemiddelansvar i spesialisthelsetjenesten får tilgang til kjernejournal og, som det beskrives i høringen, får utført arbeidet sitt uten hinder og forsinkelser. Endringen vil dermed bidra til en mer effektiv bruk av tjenestens ressurser.

Vi har følgende kommentarer til utformingen av forskriftsteksten.

Legemiddelansvar

Farmaceutene støtter opp under bruken av begrepet «legemiddelansvar» som brukes i forskriften om tilgang til kjernejournal i dag. «Legemiddelansvar» er et begrep som blant annet er brukt i lov om produktansvar. Det er da knyttet til ansvaret en produsent eller importør har for et legemiddel bedriften har produsert eller importer. Farmaceutene anser imidlertid at begrepet legemiddelansvar er et godt begrep som treffer bedre enn for eksempel «legemiddelhåndtering», da «legemiddelhåndtering» er en avgrenset oppgave i tid og omfang. Det er ikke oss kjent at ordet «legemiddelansvar» har skapt utfordringer i forhold til farmasøyter i kommunal helsetjeneste og det bør derfor være dekkende i spesialisthelsetjenesten.

Spesialisthelsetjenesten, hjemmesykepleie eller sykehjem

I forslaget er det åpnet for helsepersonell med «legemiddelansvar i sykehjem og hjemmesykepleien» eller «spesialisthelsetjenesten». Det ytes og utvikles helsetjenester hvor legemiddelansvar/legemiddelhåndtering er en viktig del av oppgaven og kan oppleve samme utfordringer som i spesialisthelsetjenesten, hjemmesykepleien og sykehjem i dag, men hvor tjenesten ikke umiddelbart faller innunder betegnelsen «sykehjem eller hjemmesykepleie, eller spesialisthelsetjenesten:

  • Kommunale akutte døgnenheter
  • Forebyggende tilbud til innbyggere som bor hjemme, men som ikke omfattes av hjemmesykepleie
  • Pasientsentrerte helseteam
  • Helsestasjoner for eldre
  • Multidoseapotek

Farmaceutene foreslår at man endrer «sykehjem og hjemmesykepleien» til «kommunehelsetjenesten» for å omfatte alle kommunale helsetjenester og legger til grunn at det også vil inkludere de som utfører tjenester på vegne av kommunen som for eksempel multidoseapotek. En slik endring vil legge til rette for god arbeidsflyt på de aktuelle enhetene og videreutvikling av det kommunale helsetjenestetilbudet.

Helsepersonell

Det støttes å bruke helsepersonell, da det legger til rette for utvikling i oppgavefordeling.

Senere videreutvkling av forskriften - apotekfarmasøyter

Farmasøyter i apotek er viktig for at legemiddelbrukere skal få god veiledning til bruk av legemidlene sine. Det har de siste årene vært en utvikling med flere helsetjenester i apotek og apotek har spesielt under pandemien tydeliggjort sin rolle som et lavterskel helsetilbud. Regjeringen har satt ned et utvalg for å se på apotekloven, der spesielt nye apotekløsninger står i fokus. Flere helsetjenester i apotek kan gi økt informasjonsbehov og ved økt bruk av nettapotek og nye apotekløsninger, der legemiddelbrukeren ikke er i et fysisk apotek eller i direkte nåtidkontakt med farmasøyt, er det sannsynlig at det oppstår behov for at farmasøyter i apotek får tilgang til kjernejournal både med og uten samtykke fra legemiddelbrukeren. Nye apotekløsninger, apotekfarmasøyters tilgang til kjernejournal og tjenester bør sees i sammenheng og videreutvikles i takt.

Med vennlig hilsen

for Norges Farmaceutiske Forening

Urd Andestad

Leder, cand. pharm.

Norges Farmaceutiske Forening representerer 4 700 reseptar- og provisorfarmasøyter. Farmaceutene arbeider for riktig legemiddelbruk og for en høy faglig og yrkesetisk standard. Farmasøyter er den gruppen autorisert helsepersonell med bredest ekspertise på legemidler. Vår legemiddelfaglige kompetanse dekker hele spennet fra forskning via produksjon, distribusjon og til klinisk bruk av legemidler