Forsiden

Høringssvar fra The Paradigm Academy

Dato: 26.12.2021

Høringssvar - forslag til endringer i kjernejournalforskriften
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i kjernejournalforskriften, med svarfrist 27. desember 2021.
Forslaget til endringer i kjernejournalforskriften avvises. Legemiddelopplysninger og andre opplysninger om pasienten skal ikke videreformidles uten pasientens samtykke.
Samtykke er det mest grunnleggende og viktige pasienten har og som tar vare på pasientens rettssikkerhet og personvern. Det motsettes derfor på det sterkeste at helsepersonell med legemiddelansvar (herunder kliniske farmasøyter) kan gis tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysninger om pasienten uten pasientens samtykke. Disse endringer som blir foreslått av regjeringen går langt ut over det som er vanlig, og kan åpne opp for misbruk, overgrep, tvangsbruk, kontroll og sanksjoner.
Opplysninger i journaler er gitt under de forutsetninger som kjernejournalforskriften beskriver og endrede vilkår må derfor ikke gis tilbakevirkende kraft, uten informert og skriftlig samtykke fra pasienten.
Det er en bekymring når man ser på den stadige utvidelsen av tilgangen til pasientinformasjon både fra pasientjournalen og fra kjernejournalen. I pasientens helsetjeneste skal pasientens rettssikkerhet og pasientsikkerhet ivaretas, til det er tillit til helsetjeneste og helsepersonell avgjørende. Hvis myndighetenes tilgangsstyring går på tvers av pasientenes ønsker, kan det svekke tilliten og innbyggerne kan i ytterste konsekvens be seg slettet fra kjernejournalen.
NEI til endring i kjernejournalforskriften!