Forsiden

Høringssvar fra Anders Kvernsjø Tallberg

Dato: 01.10.2021

Opplysninger i journaler er gitt under de forutsetninger som kjernejournalforskriften beskriver og endrede vilkår må derfor ikke gis tilbakevirkende kraft, uten informert og skriftlig samtykke fra pasienten.