Høringssvar fra Energigass Norge

Biogass vciktig for endringer i omsetningskravet for biodrivstoff

Dato: 12.08.2016

Svartype: Med merknad

Energigass Norge har gjennom vårt biogassutvalg startet en drøfting av spørsmålet om biogass skal tas ut av omsetningspåbudet eller om vi skal gå inn for at det blir en del av dette, og dermed ilegges veibruksavgift. Holdningen blant medlemmene er ikke entydig og saken er ikke ferdig drøftet, men i det stadiet markedet for biogass er i nå, er det mest realistiske at biogass blir tatt ut av omsetningspåbudet slik det også foreslås i høringsnotatet.

Samtidig er vi bekymret for at det kan bety at biogass ikke blir regnet med i «det gode selskap», og at det derfor må være åpning for at biogass blir tatt inn igjen i omsetningspåbudet når det er naturlig. Dette kan for eksempel bli aktuelt når biogass er blitt mer tilgjengelig gjennom økt produksjon og mer utviklet infrastruktur, eller når endrede rammebetingelser skulle tilsi at det er mer naturlig at biogass blir en del av dette påbudet.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at en ikke kan knytte omsetningspåbudet kun til flytende biodrivstoff siden både biogass og andre fornybare energigasser kan distribueres i flytende form. Vi foreslår at biogass defineres som fornybar gass av biologisk opprinnelse i både væske- og gassfase.

I høringsnotatet er det foreslått to alternative endringer i omsetningskravet:

  • Alternativ A: En generell økning i omsetningskravet fra 5,5 til 7,0 pst.
  • Alternativ B: En økning i omsetningskravet fra 5,5 til 7,0 pst. kombinert med et delkrav som sikrer at økningen på 1,5 prosentpoeng skjer med avansert biodrivstoff.

Som vist i høringsnotatet vil alternativ A kunne gi reduksjon i det norske utslippsregnskapet, men anslås å gi økte globale utslipp. EGN mener at virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser må føre til reduserte globale utslipp, noe alternativ A sannsynligvis ikke gjør. Derfor er det kun alternativ B som gir ønsket effekt. EGN tror også at man ved å velge alternativ A, og dermed gi anledning for bruk av drivstoff med høye livsløpsutslipp til å oppfylle omsetningspåbudet, gir et signal om at livsløputslipp ikke er viktig. Dette vil kunne påvirke markedet slik at rimelige produkter med høye totalutslipp vil utkonkurrere produkter med lave livsløputslipp som biogass og 2. generasjon biodiesel og etanol. Dersom de globale utslippene av klimagasser fra transportsektoren skal reduseres er det etter vår oppfatning kun alternativ B som kan gi det ønskede resultat.

Les nærmere begrunnelse og om biogass i det vedlagte notatet.

 

Vedlegg