Forsiden

Høringssvar fra Språkrådet

Dato: 18.10.2022

Svartype: Med merknad

Språkrådet viser til høringsbrev fra Kulturdepartementet (datert 07.09.2022) med framlegg om endringer i forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier.

Språkrådet har følgende merknader:

  • Å inkludere fagmedier i støtteordninga vil bidra til å oppnå måla i den norske språkpolitikken.
  • Det særlige ansvaret for å fremme nynorsk tilsier at også nynorsk blir et av de prioriterte språka i tilskuddsordninga.

Bakgrunn for merknadene

Språkrådet er statens forvaltningsorgan i språkspørsmål og følger opp språkpolitikken fastlagt i Prop. 108 L (2019–2020) Lov om språk (språklova).

Loven gir det offentlige ansvar for å bruke, utvikle og styrke bokmål og nynorsk og de samiske språka, og også et særlig ansvar for å fremme nynorsk som det minst brukte språket. Det innebærer at det skal vurderes særskilt hvilken virkning for eksempel politikkutvikling eller lovarbeid vil få for nynorsk. Loven gir også det offentlige ansvar for å verne og fremme norsk tegnspråk og de nasjonale minoritetsspråka kvensk, romani og romanes.

Merknad til utvidelse av virkeområdet til ordninga

Å inkludere fagmedier i støtteordninga vil være i tråd med måla i språkpolitikken. Fagmedier er en viktig arena for norsk fagspråk og terminologi, og de spiller dermed en viktig språkpolitisk rolle. Fagmedier bidrar ofte i utviklinga av fagspråk fordi de har bruk for fagtermer på norsk når de skal omtale nye fenomen og nye begrep.

Språklovsproposisjonen understreker at et velutvikla fagspråk på alle fagfelt på både bokmål og nynorsk er nødvendig for at man skal kunne oppfylle formålet med språkloven: at norsk skal være et komplett språk som skal kunne brukes på alle samfunnsområder. Dette krever spesialiserte ordforråd slik at språkbrukerne kan bruke norsk fullt ut i alle sammenhenger. Fagmediene bidrar til denne utviklinga og til å etablere fagspråk i allmenn bruk.

Kommentar om nynorsk og prioritering av midlene

Språkrådet vil til slutt særlig kommentere situasjonen til nynorsk i sammenheng med prioriteringene i støtteordninga.

Språkrådet ser at Medietilsynet de to foregående åra har fått i oppdrag å prioritere blant annet minoritetsspråk i fordelinga av midlene. Dette oppdraget bidrar til å oppfylle ansvaret for å «verne og fremje» de nasjonale minoritetsspråka og norsk tegnspråk som ligger i språkloven § 1c.

Fagmedier er viktige for å utvikle fagspråket, og selv om vi ikke har konkrete tall, er det grunn til å tro at nynorsk står svakt i fagmediene. Samtidig har det offentlige etter språkloven et ansvar for særlig å fremme nynorsk som det minst brukte norske skriftspråket. Språkrådet anbefaler derfor at nynorsk blir en del av prioriteringene i tilskuddsordninga i likhet med minoritetsspråka, enten gjennom forskrifta eller på andre måter.