Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 542400

Dato: 17.05.2019

Hovedombygging:

Eksempler og forhold er uheldig. Spesielt punktet er skadet:

"Tekniske vurderinger ved ombyggingen eller reparasjonene. Det forhold at bærende konstruksjoner er skadet, er et moment som i stor grad kan tale for hovedombygging."

I en rekke situasjoner vil man i dag kunne ha byggverk hvor etasjeskiller eller vegger i et byggverk IKKE er skadet eller har behov for teknisk endring, men endring i bruk utløser andre lydkrav i eksisterende etasjeskiller eller delevegger.
Slike situasjoner vil i dag som regel bli vurdetrt som en hovedombygging da man ellers IKKE vil ha mulighet for å sikre at etasjeskiller endres slik at lydkrav iht. TEK17 /NS 8175 er tilfredsstilt.
Det foreslås at teksten i avsnitt om med hovedombygging utformes slik at man her ikke får utilsiktede problemer ved at begrepet hovedombygging ikke favner endringer som kan utløse konflikt med lydkrav.
Mulig eksempeler:
Omgjøring av næringsbygg hvor de lavere etasjer forsatt skal ha næring og de øvere etasjer omgjøres til boliger. Ikke teknisk behov for å endre etasjeskilelr eller bærekonstruksjoner i alle bygg, men lydisolasjonskrav til boliger er mye høyere: Skal man da slippe eller skal man endre etaseskilleren til i ivareya nye lydkrav?
Enebolig med hybelleilighet i sokkel. Senere vil man seksjonere ut hybelleiligheten. Hva skjer da med lydkrav mellom etasjene som nå endres? Hvor ligger nå ansvaret på utbedring av etaseskiller når kjøper av hybelleilighet klager?