Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 163794

Dato: 22.07.2019

I mange borettslag er det allerede etablert felles ladestasjoner med god kapasitet for lading og med mulighet for å etablere nye ladepunkt etterhvet som behovet øker. Ladestasjonene som kun kommer et lite mindretall til gode, har også de som ikke har bil/elbil vært med å betale.

I Bergens Tidende 29.mai 2019 går det fram at myndighetene "subsidierer" elbil-eiere med 14 milliarder i året.

I følge lovforslaget skal nå elbil-eiere som disponerer en parkeringsplass fast, ha rett til å kreve at borettslaget legger frem infrastruktur til "sin" parkeringsplass. Kostnadene skal dekkes av fellesmidlene med inntil 0,5 G pr andelseier. Det betyr at andelseiere som ikke har bil/elbil og som allerede har vært med å betale for felles ladestasjon, skal betale en gang til for at elbil-eiere skal få "sitt eget" ladepunkt i tillegg til det som allerede finnes. Etter min mening vil dette være sløsing med ressurser i en tid der det oppfordres til delingsøkonomi generelt. Andelseiere uten bil/elbil skal altså bli pålagt å betale samtidig som de i denne saken er fratatt påvirkningsmulighet og stemmerett noe som, etter min oppfatning, er et demokratisk problem. At borettslaget har tilstrekkelig lademulighet, bekostet av fellesskapet, må vel kunne sies å være "saklig grunn" til å gi avslag.

I alle borettslag vil det alltid være et visst antall som ikke har bil/elbil. De som ikke har bil/elbil er gjerne de økonomisk ressurssvake, f.eks aleneboende i alle aldersgrupper, (minste)pensjonister og enslige forsørgere. Disse husstandene vil med dette lovforslaget måtte være med å "sponse" ressurssterke grupper, samtidig som mange ikke kan nyttiggjøre seg godet de er med å betale. Dette vil være svært urettferdig og konfliktskapende mellom naboer.

I Representantforslag 70S (2016-2017), dokument 8:70S fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Heikki Eidsvoll Holmås og Abid Q Raja datert 22. mars 2017 går det fram i punkt 2: "Stortinget ber regjeringen pålegge Enova å oppretteen utløsende støtteordning hvor boligbygg kan søke om støtte til nødvendige infrastrukturinvesteringer for å tilby beboere å sette opp ladepunkt. Selve ladepunktet bekostes av den enkelte bruker eller borettslaget". I følge forslaget skal støtteordningene i sin helhet dekke kostnadene til infrastruktur. Når vil disse støtteordningene bli opprettet?

Felles ladestasjoner vil være billigere, mer fleksibelt, gi best ressursutnyttelse og vil komme langt flere til gode, også de som ikke har økonomi til å bekoste eget ladepunkt.

Felles ladestasjoner kan benyttes av alle andelseiere i borettslaget, uansett om de disponerer en parkeringsplass fast eller ikke.

Hvordan det er hensiktsmessig for det enkelte borettslag å organisere elbil-lading, må være opp til andelseierne å bestemme.