Forsiden

Høringssvar fra Leif Tomas Vik

Dato: 10.05.2019

En problemstilling jeg har vært borti flere ganger som advokat, er hvorvidt og i hvilken utstrekning begrensede tiltak (typisk reparasjoner) i deler av den eksisterende bygning - f.eks. badet - utløser krav til TEK på utførelsestiden.

Man kan tenke seg at man i et "TEK-99-bad", får en fuktskade (f.eks. påført utenfra, som følge av mangelfull drenering) som gjør at man må skifte noen fliser på veggen, og i den sammenheng i 2019 velger å bytte ut flisene rundt det hele, samt å smøre membran på gulvet som ikke i utgangspunktet ikke hadde det. Ut over dette gjør man ikke endringer/inngrep inn i selve konstruksjonene (eksisterende/bærende).

Dette vil åpentbart ikke være en hovedombygging, men "relevante tekniske krav" gjelder etter ordlyden i høringsnotatet tilsynetaltende likevel "for hele rommet"; I notatet punkt 1.2 heter det: "Det følger av § 31-2 første ledd første punktum at lovens materielle krav, herunder tekniske krav, gjelder for de deler av byggverket som det aktuelle tiltaket omfatter. Selv om det ikke fremgår direkte av ordlyden, er det lagt til grunn at det kun er relevante krav som gjelder. (...) Presiseringen innebærer at konstruksjonen, bygningsdelen, rommet eller delen av bygget som berøres av arbeidet skal følge gjeldende byggteknisk forskrift. For hovedombygging gjelder dette hele byggverket."

Hva er så "relevant" i denne sammenheng? Må man f.eks. anlegge fall iht. TEK 17, selv om gulvet i utgangspunktet var uten fall? Det er jo relevant etter de tekniske kravene til baderom, med tanke på formål og effekt i form av fuktskadesikring, som også har en betydning for bygget som sådan.

Jeg ønsker meg en klarer grensedragning på at "reparasjon" (evnt. også "vedlikehold"), det vil si opprettholdelse og eller gjenoppretting av opprinnelig lovlig teknisk standard (i ovenstående eksempel, TEK 99) for den del av byggverket som tiltaket gjelder, ikke omfattes av byggesaksreglene, og heller ikke utløser krav etter TEK på utførelsestiden - i alle fall ikke ut over det selve tiltaket gjelder (det må her være greit å kreve at membran påføres iht. tekniske bestemmelser i 2019, men ikke at man også må anlegge fall etter TEK 17).

Altså, en egen definisjon på reparasjon (eventuelt også vedlikehold), og at relevante krev ikke kan gjelde for hele rommet, men kun for det som faktisk utføres - for å klargjøre slike forhold som nevnt ovenfor.

Med en annen regel vil det bli uforholdsmessig dyrt å gjøre mindre arbeider for å opprettholde en eldre men akseptabel standard, med den konsekvens at slike bygningsdeler raskere vil forfalle. Jeg er innforstått at man her vil kunne søke kommunen, men å involvere kommunen i slike tilfeller virker unødvendig.