Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 591099

Dato: 01.09.2019

Sak 19/2116 Ladestasjon elbil

En stor del av Norges befolkning bor i borettslag. Dette lovforslaget medfører at en eier av elbil som disponerer en parkeringsplass fast, skal ha rett til å kreve at borettslaget sørger for infrastruktur til dennes parkeringsplass. I følge lovforslaget skal kostnadene dekkes av fellesskapets midler inntil 0,5 G pr andelseier. Det er mange som, av økonomiske eller andre grunner, ikke har bil og heller ikke kommer til å anskaffe bil. Lovforslaget tar lite hensyn til at det finnes mange økonomiske ressurssvake som f.eks. enslige forsørgere, aleneboende og minstepensjonister. Lovforslaget kan medføre at mange må flytte fra sitt hjem fordi beboere pålegges urimelige høye felleskostnader i dette forslaget.

Noen borettslag har god kapasitet på felles ladestasjoner, som allerede er dekket av fellesskapet. Felles ladestasjon kan også benyttes av de som kun en gang i blant har bruk for bil, og som benytter "bildele-ordningen". Det opplevers urimelig når det foreslås at fellesskapet også skal være med å bære kostnadene når noen beborer ønsker eget ladepunkt på sin parkeringsplass. Beboere som ikke har bil blir i denne sammenheng igjen pålagt å bidra økonomisk for at bileiere skal få tildelt et gode som de uten bil ikke kan ta del i. Detter er en lite hensiktsmessig situasjon for å opprettholde et godt naboskap. Enten et borettslag allerede har god kapasitet på felles lademulighet eller ikke, bør det ikke innvilges at bileiere kan få ladepunkt på egen parkeringsplass bekostet av fellesskapets midler.

Det er hensiktsmessig at det er borettslagets andelseiere som avgjør problemstillinger knyttet opp mot lading av elbil. Borettslag er en sosial boligform der det er naturlig at individuelle rettigheter er knyttet opp mot eierens bolig, og ikke i forhold til bil.

Dette lovforslaget kan føre til ytterligere ugunstig økonomisk livssituasjon for store deler av befolkningen, og særlig for de med lav inntekt.